A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުޅަނގު މޫސުން 2023 މެއި، 4

މިދުވަސްވަރު މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެއެވެ.

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ހުޅަނގު މޫސުން ފެށިފައިވާތީ މޫސުމީ ބައެއް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޮފީހުން ވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިިލުން މިއަދު، 4 މޭއި 2023 ގައި ނެރުނު މޫސުމަށް ސަމާލުވުމުގައި ރައްކާތރެިކަމުގެ 5 އިރުޝާދެއް ދީފައި ވެއެވެ. އެއީ:

– ފެންބޮޑުވުމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަން ފަށައިފިނަމަ އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތަކާއި މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތައް އުސްތަނަކަށް އަރުވައި ފެނުގެ އަސަރުން ސަލާމަތް ކުރުން.

– ގެއަށް ފެން ނުވަންނާނެހެން ވެލިބަސްތާ ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވުން

– ފެންޖެހި ހަލާކުވެދާނެ ފަދަ ތަކެތި ފެން ނުޖެހޭތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން

– ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން އެއްލާލަފާނެ ފަދަ ތަކެތި ބަނދެ ރައްކާތެރިވުން

– މޫސުމާއި ބެހޭ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުން

މީގެ އިތުން އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ގުޅުމަށް ފޯނު ނަމްބަރުތަކެއް ވެސް ހިމަނާފައި ވެއެވެ.

ފުވައްމުލައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން – 6865013

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް – 7315001

ފުވައްމުލައް ފަޔާ ސްޓޭޝަން – 6869118.

+1
0
+1
0


A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !