A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދޭ ހިންގުމުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ގައިސަރަށް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގައިސަރަށް އެތަށް އިނާމެއް ލިބިފަިއވޭ. 2017 ގެ ރަސްމިއްޔާތަކުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދޭ ހިންގުމުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އިނާނު ފުވައްމުލަކު ނޫޑަލްހީ ގައިސަރު ނަސީމަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ރޭ ޕެރަޑައިސް އައިލޭންޑްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި “ރިކޮގްނިޝަން ފޯ އައުޓްސްޓޭންޑިންގް ޕަފޯމަންސް އިން ޓްރެވަލް އިންޑަސްޓްރީ” ގެ އެވޯޑު ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްގެ ގްރޫޕު ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ގައިސަރު ނަސީމަށް ހަވާލުކޮށް ދެއްވީ ޓްވަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދުއެވެ.

މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކޮށްދެއްވާފައިވާު ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެވުނު އެވޯޑެކެވެ. ގައސަރު ނަސީމަށް މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެތައް އިނާމެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން މި ސަރަހައްދުގެ އެނެމ ރަގަމޅު ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގއެ އެވޯޑު ފާހަގަކޮށް ލެވެއެވެ.

ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑުގައި ވަކިވަކި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް ދޭ “ޕީޕަލްސް އެޑިޝަން” ގެ އެވޯޑުތައް ވެސް ދީފައި ވެއެވެ.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0


A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !