އައްޑޫ ސިޓީއިން 62 މީހަކު ރަށަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އައްޑޫ ސިޓީ މޮނިޓަރިން އަށް ލުމާއި ގުޅިގެން ރަށަށް ނާދެވި ތާށިވެފައިވާ މިއަދު 2 ލޯންޗެއްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ރަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ 62 މީހުން ވަނީ ރަށަށް ގެނެސްފައެވެ. ރޭ

ރޭ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ ކޭސްއަކީ ކުރީގެ ރެންޑަމް ސާޕަލިން އިން ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތަކާއި ގުޅުން ނެތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ރޭ އިރުއޮއްސި 6 ގެ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ ކޭސް އަކީ މިހާރު ރަށުގައި އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ދުބާއި ކްލަސްޓާއާއި ގުޅުން ނެތް ދެ ކޭސް ކަމަށް ފުވައްމުލަކު

އައްޑޫ ސިޓީގައި ރަށަށް ނާދެވި ތާށިވެފައިވާ މީހުން މިއަދު ރަށަށް ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އައްޑޫ ސިޓީ މޮނިޓަރިން އަށް ލުމާއި ގުޅިގެން ރަށަށް ނާދެވި ތާށިވެފައިވާ ފުވައްމުލަކުގެ މީހުން 2 ލޯންޗެއްގައި މިއަދު ހަވީރު ރަށަށް ގެނައުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އަޑޫ ސިޓީގައި ތާށިވެފައިވާ 70 އަށް ވުރެ

މިއީ ފިތުނަ އުފައްދަންވީ ވަގުތެއް ނޫން، އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ މިހާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު !

ފުވައްމުލައް ސިޓީން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކެއް  ޕޮޒިޓްވެ، މި ސިޓީގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތްކަން އިގުނު ހިސާބުން،އެތަށް  ވަހަކަތަކެއް ރަށުތެރެއިން އަޑުއިވުނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލި އިރުވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަތައް ފަތުރާފައި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮވިޑް އައި.ސީ.ޔޫގައި ފަރުވާދިން އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ މީހުން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުން އިތުރަށް މޮނިޓާ ކުރުމަށްޓަކައި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮވިޑް އައި.ސީ.ޔޫ އަށް ބަދަލުކުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ ބަލިމީހުންގެ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް ނުފެންނާތީ އިއްޔެ ރޭ (3 ފެބްރުއަރީ 2012) ގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ 2 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީން މިއަދު ހޯމްކަރަންޓީނު ނިންމި 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސި ވެފައިވާކަންފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޕޮޒިޓިވް ދެ ކޭސް އާއެކު ފުވައްމުލައް ސިޓީން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ މޯީހުންގެ އަދަދު 7 އަށް އެރީއެވެ. މި ދެމީހުންގެ