ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޕީސީއާރު މެޝިނެއް ނެތުމުގެ މައްސަލަ މަޖުލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރެއް ނޫން!

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޕީސީއާރު މެޝިނެއް ނެތުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އާއްމު ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަޑުއުފުލަމުން ދަނިކޮށް އެމައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަށް ހުށަހަޅުއްވީ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ނިސްބަތް ނުވާ މަޖުލީހުގެ މެމްބަރެކެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ފުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޕިސީއާރު ސާމްޕަލް ނެގުން ހަވީރު ހޮސްޕިޓަލުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިން ފުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ސާމްޕަލް ނަގައިދިނުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ގަރާޖު ސަރަހައްދުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. އިއްޔެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރުުމަށް ‘ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއާ’ މެޝިން ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއާ މެޝިން ބަހައްޓައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ފުވައްމުލކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ހަމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން ކޮވިޑް-19

އިއުލާން ކުރި 4 ރަށުގައި ނުހިމެނުނަސް ފުވައްމުލަކަށް ޕީސީއާރު މެޝިން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ!

ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން ކޮވިޑު ޓެސްޓް ހެދުމަށް ނެގޭ ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓް ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވުމާއި، ސާމްޕަލް ނެގި ނަތީޖާ ނުލިބޭ އަދަދު އަބަދުވެސް މަތީ އަދަދެއްގައި ހުރުމަކީ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކު އީއޯސީގެ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެންމެ އިސް އެއްކަމަކީ އަވަހަށް ޓެސްޓް ހެދުން

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސިއްޙީ ގޮތުން ކުރުން އެންމެ އިސް އެއްކަމަކީ އަވަހަށް ބަލި ހުރި މީހުން ދެނެގަތުމަށް ޓެސްޓް ކުރުން ކަމަށް ބަލީގެ ކުރީކޮޅުގައި ފަންނީ ގިނަބަޔަކު ބުނަމުން ދިޔައެވެ. އަދި ބަލި

އެޗްޕީއޭގެ ސީނިއާ ޓީމެއް ފުވައްމުލަކުގައި- ފުވައްމުލަކުގެ ނޫސްވެރިން ބައްދަލުކުރުމަށް އެދޭ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ސީނިއަރ ޓީމެއް އިއްޔެ ފުވައްމުލަށް ދަތުރުކޮށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި އެކު ބައްދަލު ކުރައްވައިއެވެ. ފުވައްމުލަކަށް އެބޭފުޅުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި

ގެސްޓުން ފުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ތަކުލީފުބޮޑު: ގެސްޓްހައުސް އޮޕަރޭޓަރުން

ފުވައްމުލަކުގެ މުއްސަދި ކަނޑުއަޑީގެ މަންޒަރުތައް މަޝްހޫރުވުމާއިއެކު ގެސްޓްހައުސްތައް އުފެދެންފެށުނެވެ. ގެސްޓްހައުސްތައް އުފެދި ފަތުރުވެރިން ފުވައްމުލަށް އަންނަން ފެށިނަމަވެސް ފަތުރުވެރިން ފުވައްމުލަކާއި ހަމައަށް ވާސިލުވަނީ އެތެރޭގެ ދިގު ދަތުރެއްކޮށްފައެވެ. އެދަތުރަށް ޓިކެޓްނަގާފައިވަނިކޮށް ފްލައިޓް ކެންސަލްވުމާއި ގަޑީ ބަދަލުވުމަކީ