އޭސީސީ ލެވެލް 2 ކްރިކެޓް ކޯޗިން ކޯސް ޒޫނާ ފުރިހަމަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު އަންހެން ކުރިކެޓް ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކޮށްފައިވާ މަރިޔަމް ޒޫނާ އޭޝިއަން ކްރިކެޓް ކައުންސިލްގެ އަންހެން ކޯޗުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކޯޗިން ކޯހުގެ ލެވެލް 2 ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޫރުގައި ބޭއްވި މި ކޯސް ޒޫނާ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: ސެމީ ފައިނަލަށް ފަހު ޖާގައަށް ޓީމް 2 އެކުވެރި ފުނާޑު

މިހާރު ފުވައްމުލަކު ކުރިކެޓްް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ގްރޫޕް މެޗުތަކުގެ ފަހު މެޗުތައް އިއްޔެ ކުޅެ ނިމިއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެން ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދީ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: ސެމީ ފައިނަލަށް ހޮވުނީ ދޫނޑިގަލޯނާ، ފވމ ސިޓީ ކައުންސިލް ޓީމާއި ދަޑިމަގު ސިކްސާސް

ފުވައްމުލަކު ކުރިކެޓް ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އިއްޔެގެ މެޗުތަކާއެކު ސެމީފައިނަލަށް 3 ޓީމު ހޮވިއްޖެއެވެ. ސެމީފައިނަލްަށް ހޮވިފައިވާ 3 ޓީމަކީ ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމާއި ދަޑިމަގު ސިކްސާސް އާއި ފުވައްމުލައ ސިޓީ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: 3ވަނަ ދުވަހު މޮޅުވީ ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމާއި ދަޑިމަގު ސިކްސާސް ޓީމު

ފުވައްމުލަކު ކުރިކެޓްް ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ 3ވަނަ ދުވަހު ކުޅުނު ދެމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމާއި ދަޑިމަގު ސިކްސާސް ޓީމެވެ. އިއްޔެގެ ހަވީރު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ދަޑިމަގު ސިކްސާސް

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: ދެވަނަ ދުވަހު މޮޅުވީ ފވމ ސިޓީ ކައުންސިލް ޓީމާއި ގެރަގަނޑު ފަންނޮ ޓީމު

މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ކުޅުނު ދެމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ޓީމާއި ގެރަގަނޑޮ ފަންނޮ ޓީމެވެ. އިއްޔެގެ ހަވީރު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްލައް ސިޓީ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ދަޑިމަގު ސިކްސާސް އަށް

އިއްޔެ ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ފެށި ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 2 ވިކެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ދަޑިމަގު ސިކްސާސްގެ ޓީމެވެ. މިމެޗުގައި އެޓީމާއި ވާދަކުރީ ޓީމް 2 ފުރެންޑްސް ކްލަބު ފުނާޑުއެވެ.

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ ހުޅުވުމުގެ މެޗުގައި ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި އިސްފާރާތްތަކުން ކުޅުއްވައިފި

ފުވައްުލައް ސިޓީގައި ބާއްވާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ކުޅުނެ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި މޭޔަރު އިސްމާއީލް ރަފީގުގެ އިތުރުން އިސް ބޭފުޅުން ކުޅުއްވައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި