މޮނިޓަރިން އިން ނަގާފައި ވުމުން ރަށުން ފުރަން ޕިސީއާރު ޓެސް ހަދަން ނުޖެހޭނެ

އިއްޔެ ފުވައްމުލައް ކޮވިޑް-19ގެ މޮނިޓަރިން އުވާލާފައި ވާތީ މިހާރު ފުވައްމުލަކުން ފުރުމައް ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހަދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ފުވައމްުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާނީ މިަދު ފުވްއްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރު

ފުވައްމުލައ ސިޓީ 3ވަނަ މޮނިޓަރިން އިން ނަގައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެޗްޕީއޭގެ އަޅާފައިވާ ތިންވަނަ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު މިއަދު އުވާލައިފި ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މމިފަހަރު މޮނިޓަރިން ނެގި އުސޫލުގެ ތަފުސީލް އަދި ލިބިފައި ނުވާކަމަށް

ފުވައްމުލައ ސިޓީ މޮނިޓަރިންއަށް ލުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް – މޭޔާރު އިސްމާއީލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކޮވިޑް މޮނިޓަރިންއަށް ލުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔަރު އިސްމާއީލު ރަފީގު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މޭޔަރު އިސްމާއީލު މިހެން ވިދާޅުވީ ދާދި ދެންމެއަކު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. މިއަދުން

އެޗްޕީއޭގެ ދެވަނަ މޮނިޓަރިން އިން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ނަގައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެޗްޕީއޭގެ އަޅާފައިވާ ދެވަނަ ފަހަރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލައިފި ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުންނާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޮނިޓަރިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކޮށް އިތުރަށް ދަންމާލައިފި

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ޚާއްސަފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކޮށް، އިތުރު އެއްހަފުތާއަށް ދިގު ދަންމާލައިފިއެވެ. މިއަދު، 20 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން މިމަހު 26 ވާ ބުދަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިވަނީ ކާފިއުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި މޮނިޓަރިންއަށް ލުމުން ތާށިވެފައިވާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކޮމިއުނީޓީ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19އަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވާތީ އެ ސިޓީ މޮނިޓަރިންއަށް ލުމާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ނާދެވި ތާށިވެފައިވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ދެއްވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެއެވެ.