ޔޫތު މިކްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްޖޭއެސް އިން ހޯދައިފި

ރޭ ފުވައްމުލަކުއިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ އައުޓް ޑޯރ ވލޮލީ ކޯޓުގައި ކުޅެވުނު ޔޫތު މިކްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭޢެސް) އިން ހޯދައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ވަރަށް ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު އެމްޖޭއެސް

ފައިނަލުގައި ޑްރީމް ކިލަރސް އާއި އެމްޖޭއެސް

ޔޫތް މިކްސް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ގެ ސެމީ ފައިނަލުން މޮޅުވެ ޑްރީމް ކިލަރސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޑްރީމް ކިލަރސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މިއަދު ރޭ ކުޅެވުުނު ސެމީ ފައިނަލު މެޗުފައި ފުވައްމުަލއް ސިޓީ ޕލސް

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން އެއްވަ ހޯދައިގެން އެމްޖޭއެސް ޓީމު ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫތު ޔޫތް މިކްސް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ކުޅެ ނިމުނުއިރު އެމްޖޭއެސް ޓީމު ވަނީ ޑްރީމް ކިލަރސް ބަލިކޮށް ސީދާ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. އިއްޔެގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވި

މުބާރާތުގެ ސީދާ ފައިނަލުގެ ޖާގައަށް ޑްރީމް ކިލަރސް އާއި އެމްޖޭއެސް ވާދަކުރަނީ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫތު މިކްސް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ދެ މެޗުން ވެސް އެމްޖޭއެސް އާއި ޑްރީމް ކިލަރސް މޮޅުވެ ފައިނަލުގެ ސީދާ ޖަގައަށް މި ދެޓީމުން ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް

ޔޫތު މިކްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު އެމްޖޭއެސް އަށް

މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީަގއި ކުރިޔަށްދާ ޔޫތު މިކްސް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ގެ ފުރަތަމަ ދެމެޗުން އެމްޖޭއެސް އާއި ޑްރީމް ކިލަރސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެށި މިމުބާރާތް ކުޅެވެނީ ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ބޭގައިއޮތް

މިކްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ

މިކްސް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ނަމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުން އިސްނަގައިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގައި 4 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.