އެރައިޒް ޕްރޮޖެކްޓް: ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގާއިމުކުރާ ސޯލާ ހަކަތައިގެ ނިޒާމްއާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވުމެއް

އެރައިޒް (އެކްސެލެރޭޓިން ރިނިއުއަބަލް އެނާޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާޖީ) މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގާއިމުކުރާ ސޯލާ ހަކަތައިގެ ނިޒާމްއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮތީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގައި މިފަހަރު ބާއްވާ ދުވުން -“އޮންލީ ވަން އާތް ރަން 2022”

މިއަހަރު ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި “އޮންލީ ވަން އާތް ރަން 2022” ނަމުގައި ދުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށުން ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދު ޕްރީ ކޮލިފައިޑް ޓެންޑަރުންނަށް ދައްކައިފި

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޓެންޑަރިން މަރުހަލާގެ ޕްރީ ކޮލިފައިޑް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ސައިޓް ދައްކައިފިއެވެ. ޕްރީ ކޮލިފައިޑް ކޮންޓްރެޓަރުންނަށް އެ ސައިޓް ދައްކާފައިވަނީ އިއްޔެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއި

ސޯލާ ހަކަތައިގެ ނިޒާމްއާ ގުޅޭގޮތުން ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

އެކްސެލެރޭޓިން ރިނިއުއަބަލް އެނާޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާޖީ (އެރައިޒް) މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގާއިމުކުރާ ސޯލާ ހަކަތައިގެ ނިޒާމްއާއި ގުޅޭގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބައްދަލުވުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާވައިދަށް އާއްމުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި އެގަވާއިދަށް އާއްމުންގެ ޚިޔާލަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިގަވާއިދަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި، ކަމާއި ގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި އާއްމު ފަރާތްތަކުގެ

އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ ކުނި ފުވައްމުލަކުން ބޭރުމުުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރަށުން ބޭރު ނުކުރެވި ގިނަވެފައިވާ ކުނިތައް ރަށުން ބޭރުމުމުގެ މަސައްކަތް، ވެމްކޯއާއ، އެމްދަބްލިޔު އެސީ އާއި އެމްޓީސީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ބޭރުކުރާ ކުނި ނައްތާލުމަށް އަދި

ނާއިބު ރައީސް އާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ފުވައްމުލަކަށް މިއަދު ވަޑައިގަންނަވަނީ

ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމުއާއި އާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިކަލް ނޫހަށް ލިބިއްޖެއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު މިހާރު އުޅުއްވަނީ އައްޑޫ ދަތުރުފުޅެއްގައި ކަމަށް