ކާމިޔާބު 5 އަހަރާއިއެކު ސިބުކޯ ކުރިއަށް

މީގެ 5 އަހަރު ކުރިން ޖެނުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު އުފެދުނު ސިބުކޯއިން ތަފާތު އެކި ބާވަތް ބާވަތުގެ ކާނާގެ ސާމާނާއި އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ސާމާނު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް މާކެޓުކުރުމުގައި ގިނަ

ވަން ބާޒާރު؛ މާލޭގެ ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިއަށް ތަފާތު ފިހާރައެއް

ރާއްޖެއަށް ތަފާތުއެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ މުދާ އެތެރެކޮށް މާކެޓުކުރަމުންދާ ސިބްކޯގެ ފަރާތުން “ވަން ބާޒާރު”ގެ ނަމުގައި ތަފާތު ކޮންސެޕްޓެއްގެ ހޯލްސޭލް މާޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު އަދި ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން

ފިޒާ ބާސްމަތީ ހަނޑުލުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ސިބްކޯއިން ފަށައިފި

ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މުދާ އެތެރެކޮށް މާކެޓުކުރާ ސިބްކޯއިން ފިޒާ ބާސްމަތީ ހަނޑުލުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މިޕްރޮމޯޝަނުގައި ފިޒާ ބާސްމަތީ ހަނޑުލުގެ 20 ކިލޯގެ ހަނޑޫ ބަސްތާގެ ކޮންމެ ތިން ބަސްތާއަކުން 1

ސިބުކޯއިން ޑެޑީ ނޫޑްލްސް ތައާރަފުކޮށްފި

ދިވެހި ބާޒާރުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިމްޕޯޓް މުދާ އެތެރެކުރާ ސިބްކޯ އިން ޑެޑީ ބްރޭންޑްގެ ނޫޑްލްސް ދިވެހި ބާޒާރަށް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ޑޭޑީ ނޫޑްލްސް އަކީ މެލޭޝިއާގެ ސަރަވަކުގެ އުފެއްދުމެކެވެ. ޑެޑީ ބްރޭންޑްގެ ނޫޑްލްސެގެ ދެރަހައެއް ސިބްކޯއިން

ސިބުކޯ އިން އަގުހެޔޮ ބާސްމަތީ ހަޑުލެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި

ކުރިއަށް އޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސިބުކޯއިން އަގުހެޔޮ ބާސްމަތީ ހަޑުލެއް ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ. ސިބުކޯއިން ބާޒާރަށް ނެރެފައިވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ އަލްމަޝާލް ބާސްމަތީ ހަޑުލެވެ. މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސިބުކޯގެ މެނޭޖާ މާކެޓިން

ސިބުކޯ އިން ގުޑުޑޭ “ޗާޖު” ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ސިބްކޯ އިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ގުޑްޑޭ ބްރޭންޑް ގެ  “ޗާޖް” ނެރެފިއެވެ. ޗާޖް އާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސިބްކޯގެ މެނޭޖަރ މާކެޓިންގ އެންޑް