ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ 16 އަހަރުން މަތީ މީހުން ހަކުރުބަލި ހުރި ތޯ ބަލަނީ

ސިއްފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދިރިއުޅުއްވާ 16 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގައި ހަކުރު ބަލި ހުރިތޯ ބެލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުން ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ. ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކުރާ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ނުވަތަ ޑައިބެޓިސް

ރޭޑިއޯގްރަފީ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުވާލައިފި

ރޭޑިއޯގްރަފީ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު އެސްޓީއޯ ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ފުރުސަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކުރުނދުމާ މާލަމުގައި ބާއްވާފައި ވެއެވެ. މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު

މިއަދަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް

މިއަދު، 12 މެއި އަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެވެ. މިދުވާހާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ފާހަގަ ކުރަމުން ދާ ނަރުހުންގެ ހަފުތާގެ ހަރަޚާތްތައް މިއަދުވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި

މަހަލްދީބް ކްލިނިކްގައި 3ޑީ އާއި 4ޑީ ސްކޭން ހިލޭ ކޮށްދެނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަމއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ މަހަލްދީބް ކްލިނިކްގައި 3ޑީ އާއި 4ޑީ ސްކޭން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ތްރީޑި އާއި 4ޑީ ސްކޭނުން އިން ބަނޑުގަިއވާ ދަރިފުޅުގެ 3ޑީކޮށް ބަލާލެވުމާއި ދަރިފުޅުގެ ހަރަކާތްތައްވެސް ސާފުކޮށް ބަލާލެވެއެވެ.

މަހަލްދީބް މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ފޮރޮންޓްލައިން ކަނބަލުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

މަހަލްދީބް މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފޮރޮންޓްލައިން ކަނބަލުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުން ފާހަގަ ކުރީ ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވާހައި ވެސް ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ