ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައިގެ ހައްލު މިއަހަރު!

ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އެއްވެސް ހައްލެއް ނުލިބި އޮތް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައެކެވެ. ފަޅެއް ވިލެއްގެ ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތި ވަށައިގެން ކަނޑު އޮންނަ ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ތަފާތު

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށުން ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދު ޕްރީ ކޮލިފައިޑް ޓެންޑަރުންނަށް ދައްކައިފި

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޓެންޑަރިން މަރުހަލާގެ ޕްރީ ކޮލިފައިޑް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ސައިޓް ދައްކައިފިއެވެ. ޕްރީ ކޮލިފައިޑް ކޮންޓްރެޓަރުންނަށް އެ ސައިޓް ދައްކާފައިވަނީ އިއްޔެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއި

އަންނަ އަހަރު، 2021ގައި ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ- ސިޓީ ކައުންސިލް

އަންނަ އަހަރު، 2021ގައި ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރުމަންޓާއި ހަވާލާދީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. އަދި މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ

ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނުފެށި ލަސްވާތީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް ސުވާލު ކުރުން މިއަދު މަޖުލީހުގައި

ފުވައްމުލަކުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނުފެށި ލަސްވާތީވެ އެކަމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓާ އޮފް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މުހައްމަދު އަސްލަމް އާއި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ)

ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ބިޑަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ނުލިބުނު

ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ނުލިބުނު ކަމަށް މިނިސްޓާ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިމާވެށި: ސަތޭކަ ދުވަސް ހަމަވަނީ. އަދިވެސް ގިރާ ސަރަހައްދުގެ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ހިލަމެއް ނުވޭ!

ފުވައްމުލަކު އިރު-އުތުރު ފަރާތުން ރަށްގިރާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުން އަންނަތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރަށް ވުރެވެސް ގިނަދުވަސްވެފައި ވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު މަސައްކަތް ފެށޭ-ނުފެށޭ ހެން ވެސް ޚަބަރުތަކުން ހީވެއެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް