ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހާ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ގުރުނަގައިފި

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހާ ފަރާތްތަކަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ގުރުއަތުން ނަގައިފިއެވެ. ގުރުނެގުން ބާއްވާފައި ވަނީ މިރޭ އޮންލައިންކޮށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ

މޮނިޓަރިން އިން ނަގާފައި ވުމުން ރަށުން ފުރަން ޕިސީއާރު ޓެސް ހަދަން ނުޖެހޭނެ

އިއްޔެ ފުވައްމުލައް ކޮވިޑް-19ގެ މޮނިޓަރިން އުވާލާފައި ވާތީ މިހާރު ފުވައްމުލަކުން ފުރުމައް ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހަދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ފުވައމްުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާނީ މިަދު ފުވްއްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރު

ފުވައްމުލައ ސިޓީ 3ވަނަ މޮނިޓަރިން އިން ނަގައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެޗްޕީއޭގެ އަޅާފައިވާ ތިންވަނަ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު މިއަދު އުވާލައިފި ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މމިފަހަރު މޮނިޓަރިން ނެގި އުސޫލުގެ ތަފުސީލް އަދި ލިބިފައި ނުވާކަމަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޕީސީއާރު މެޝިނެއް ނެތުމުގެ މައްސަލަ މަޖުލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރެއް ނޫން!

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޕީސީއާރު މެޝިނެއް ނެތުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އާއްމު ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަޑުއުފުލަމުން ދަނިކޮށް އެމައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަށް ހުށަހަޅުއްވީ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ނިސްބަތް ނުވާ މަޖުލީހުގެ މެމްބަރެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ވަނީ ބާ؟

ފާއިތުވި ދެ ދުވަހު ވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3 ގައި ހުރިއިރު އެއިގެ ކުރީ ދުވަހު