މިއަދު އަސްރު ނަމާދުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތް ނުހެދުމަށް ނިންމައިފި

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ރޯގާގެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން ފެނި މިސިޓީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގޮސްފައިވާތީވެ ފުވައްމުލަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މިއަދުގެ އަސްރު ނަމާދުން ފެށިގެން އަންމަ ހޯމަ ދުވަހުގެ އަސްރު ނަމާދުގެ ނިޔަލަށް މިސްކިތްތަކުގައި

ދުބާއީ ކުލަސްޓާއާއި ގުޅުންހުރި 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިން އިތުރު 3 މީހަކު މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އަދި ކުރީގެ ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ބެލެވުނު އެކެއްގެ ސާމްޕަލް އަލުން ޓެސްޓް ކުރުމުން މިހާރު ނެގަޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގައި ކޮވިޑް-19އަށް ވެކްސިން ދިނުން އަލުންފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ދިނުން މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރ އަހުމަދު ސައީދު ހާމަކުރައްވައި ފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީން  ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ދިނުން މެދުކެނޑުނީ އިއްޔެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގެއިންބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެއްޑެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޒަރުރީ ބޭނުންތަކުގައި މެނުވީ ރޭ، 9 ފެބުރުއަރީ 2021 ދުވަހުގެ ރޭގނަޑު 12:00 އިން ފެށިގެން ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތާއި އެކު ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަށް ބަންދު!

އެޗްޕީއޭގެ މޮނީޓަރިންގެ ހާލާތަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ އައުމާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކާއި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފިއެވެ. މި ފެބްރުއަރީ މަހު 7، 8 ގައިރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގި 150 މީހުންގެ ތެރެއިން 2

ފުވައްމުލައް ސިޓީން 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ!

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ފެެތުރިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް 7 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ނެގުނު ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 2 ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގާފައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭތޯ ބަލަން ސާވޭއަކަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭތޯ ބެލުމުގެ ސާވޭއަކަށް ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދާއި މާދަމާ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ރަށުގެ އެކި އަވަށްތަކުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން