ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 80 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުން މިއަދު ފަށނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަށާފައިވާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިއަދު 80 އަހަރުން މަތީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު (7 ފެބްރުއަރީ 2021) އިން

މާސްކް އެޅުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި

މާދަމާއިން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާތީ އެކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފަށައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މެސެޖުތައް ހުންނަ ޕޯސްޓަރާއި ސްޓިކާ ފިހާރަތަކާއި ގޭގޭގައި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ގެނެސްފިއެވެ. ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ގެނައި އޮކްސްފޯޑް-އެސްޓްރަޒެންކާގެ ކޯވިޝީލްޑް ބްރޭންޑްގެ ވެކްސިނެވެ. ރޭ ލިބުނު ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް މިހާރު ވަނީ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބެހެއްޓިފައި ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮވިޑް އައި.ސީ.ޔޫގައި ފަރުވާދިން އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ މީހުން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުން އިތުރަށް މޮނިޓާ ކުރުމަށްޓަކައި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮވިޑް އައި.ސީ.ޔޫ އަށް ބަދަލުކުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ ބަލިމީހުންގެ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް ނުފެންނާތީ އިއްޔެ ރޭ (3 ފެބްރުއަރީ 2012) ގައި

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާޢުވުމަށް ވެކްސިން ޖަހަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުން އާއްމުކުރި ގޮތުގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިއަދު ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވެކްސިން ގެނައުމުގެ

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ “ބާކީކުރުމުން” ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ޖެހަން ފެށުމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ “ބާކީކޮށްފައިވާ” ކަމަށް ބުނެ ހިތްހަމަނުޖެއި އާއްމުން ޝުއޫރު ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-9ގެ ވެކްސިން ޖަހަން ފެށީ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އިއްޔެ،