އަވަށްޓެރި ފުލުހުންގެ “ވޯކް އެންޑް ޓޯކް” އާއެކު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުން

މިހާރު ދިވެހި ފުލުހުން ފާހަގަ ކުރަމުންދާ އަވަށްޓެރި ފުލުހުންގެ ހަފްތާ އާއި އެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަނެޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ

އައިޑިއަލް ސްކޫލުން ސްޕޯޓްސް މީޓާއި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް، ކުރިޔަށް

އައިޑިއަލް ސްކޫލުގެ މިއަހަރުގެ ސްޕޯޓްސް މީޓު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަގެންދެއެވެ. އައިޑިއަލް ސްކޫލުގެ ދަރިަވރުން 4 ޓީމަކަށް ބަހައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މި ސްޕޯޓްސް މީޓުގައި ދަރިވަންގެ ފުޓްބޯޅައާއި ނެޓްބޯޅަ ހިމެނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލާއި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއެކު އިސް މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އާއިޝަތު އަލީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލާއި ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ދެ

މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް!

މިއަދު، އޮކްޓޫބަރު 5 އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގިނަ ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ މިދުވަހެވެ. އޮކްޓޫބަރު 5 އެވެ. މިދުވަހަކީ ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން އަދި ބެލެނިވެރިންނަށް

ނާއިބު ރައީސް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އައްޑޫސިޓީ އަށާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަށް ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ކުރައްވަމުން ގެންދެވާ ދަތުރު ފުޅުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ނާއިބު ރައީސާއިއެކު ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު

އާއަހަރު ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފި

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށޭ އާއަހަރުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ސެޝަން ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފިއެވެ. ކުރިން ޕްރައމިަރީ ސްކޫލުގެ ގޮތުގައި ހުރި މަދަރުސަތުއް ޝައިޚު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް) އާއި ހާފިޒު އަހުމަދު

އައު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. އަލަށް މިނިސްޓަރުކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތް ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު ހެނދުނު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ މުދައްރިސުންނާއި