މި އަހަރުގެ ސާނަވީ އިމްތިހާނު މިއަދު ފަށައިފި

މި އަހަރު (2023)ގެ ރާއްޖޭގެ ސާނަވީ އިމްތިހާނު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 4 ސަރުކާރުގެ 4 ސްކޫލުން ވެސް މިއަދު ފަށާ އިމްތިހާނު ހަދާނެއެވެ. މިއަދު އިމްތިހާނު ފަށާނީ އިސްލާމް ޕޭޕަރު

ސްކޫލް ކުދިންގެ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް މިރޭ ފަށަނީ

ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް މިރޭ ފަށާނެވެ. މިއީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިންގެ މެދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ 1444 ވަނަ

ސްކޫލް ކުދިންގެ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތެއް ބާއްވަން ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ސްކޫލްކުދުންގެ ދީނީ ކުއިޒް މުބާރާތް”

ދިރާސީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމު ޗުއްޓީ ފެށެނީ

ދިރާސީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ޗުއްޓީ މިއަދަށް ފަހު ފެށޭނެއެވެ. މިއަހަރުގެ (2022) ކިޔެވުން ފަށާފައި ވަނީ އޮގަސްޓް މަހު 7 ގައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ޓާމު ނިންމާލީ، 92 ދުވަހު ކިޔަވައި ދިނުމަށް

އަވަށްޓެރި ފުލުހުންގެ “ވޯކް އެންޑް ޓޯކް” އާއެކު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުން

މިހާރު ދިވެހި ފުލުހުން ފާހަގަ ކުރަމުންދާ އަވަށްޓެރި ފުލުހުންގެ ހަފްތާ އާއި އެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަނެޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ

އައިޑިއަލް ސްކޫލުން ސްޕޯޓްސް މީޓާއި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް، ކުރިޔަށް

އައިޑިއަލް ސްކޫލުގެ މިއަހަރުގެ ސްޕޯޓްސް މީޓު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަގެންދެއެވެ. އައިޑިއަލް ސްކޫލުގެ ދަރިަވރުން 4 ޓީމަކަށް ބަހައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މި ސްޕޯޓްސް މީޓުގައި ދަރިވަންގެ ފުޓްބޯޅައާއި ނެޓްބޯޅަ ހިމެނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލާއި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއެކު އިސް މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އާއިޝަތު އަލީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލާއި ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ދެ