އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ހެދުމަށް ހުށަހަޅަން އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު (އައިޑީ ކާޑު) ހެދުމަށް ހުށަހަޅަށް އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް ގާއިމުކޮށްފިއެވެ. އައީޑކާޑު ހެދުމަށް ހުށަހަޅަން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އިން ހުޅުވާލާފައިވާ ޕޯޓަލްގެ އެޑްރެހަކީ online.dnr.gov.mv މިއެވެ.

ުފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މާދަމާ ހެނދުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް މާދަމާއަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާ، 13 މާރިޗު

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓުސަލް ދަނޑު ހޭޒް އާއި އެމްޖޭއެސް އަށް ދޫކުރަނީ

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓުސަލް ދަނޑު ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) އާއި މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް)ގެ މުބާރާތްތަކަށް ދޫކުރަން ފުވައްމުލައްކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން ފުޓުސަލް ދަނޑު ހޭޒް އަށް ދޫކުރުނީ

ބޭކިން އާއި ޕޭސްޓަރީ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޕޭސްޓަރީ އާއި ބޭކަރީ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި 2

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ ފާއިތުވި ފެބުރުއަރީ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރުނދުމާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއް މެމްބަރަކު ފިޔަވައި ހުރިހާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ރޭ ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ކުރުނދުމާ މާލަމުގައި ރޭ 8:30ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއް މެމްބަރަކު ފިޔަވައި ހުރިހާ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެފައި

އެތެރޭގެ މަގުތައް ހަދަމުންދާއިރު ކޭބަލް އެޅުމަށް އެމްޓީޅުސީސީއިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހަދަމުންދާއިރު އެކި ބޭނުންތަކުގައި އެމަގުތަކުގައި ކޭބަލް އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީއިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ 70 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި އޮކްޓޯބަރު މަހު