ފަރެސްމާތޮޑާގައި މަސްފިނިކުރުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ތާއީދު ވަނީ ލިބިފައި

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނު ބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާގައި މަސްކިރުވައި މަސްފިނިކޮށް ރައްކާކުރެވޭނެ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ މަސްވެރިންނާއި ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރުން ފުރިހަމަ ތާއީދު

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ “އިބަމަ” ޤާއިމްކުރުމާއި މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިބަމަ (އިޖުތިމާއީ ބަދަހި މަދަދުވެރިކަން) ޤާއިމްކުރުމާއި މަސައްކަތް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފަށައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައި ވަނީ ރޭ (17 ފެބްރުއަރީ 2022) ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކުރުނދުމާ މަލަމުގައި ބޭއްވި އިފުރިތާޙީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުމަށް ބައްދަލުކުރަނީ

ފާއިތުވި 2021 ވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތަކާއި، މާލީ އަދި އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުމަށް އާއްމު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. މި އާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާނީ 26

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން މިރޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ އާއްމު ޖަލްސާ، މިރޭ ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ، 14 ޖެްނުއަރީ 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 20:30ގައި ފުވައްމުލައް

މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް އަށް

މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް އިން ހޯދައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް އިން ކާމިޔާބުކުރުމާއެކު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތްތައް ޖެހިޖެހިގެން 3

ބިޒިނަސް ސެންޓަރުން ސިޓީކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓިގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ބިޒިނަސް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ ކޮޓަރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މޭޔަރާއި ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނައި

މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ފައިނަލަށް ހޯދަޑު އަދި ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމު

މިހާރު ކުޅެވުމުންދާ މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބު އާއި އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މިދެ