އައިސީޓީ ކެމްޕަހެއް އެޅުމަށް އުލާ ޕްރީސްކޫލް ހުރިބިން އެމްއެންޔޫއަށް ހަވަާލު ކުރަން ނިންމައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ އައިސީޓީ ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމަށް އުލާ ޕްރީސްކޫލް ހުރިބިން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އައިސީޓީ ފެސިލިޓީ ހެދުމަށް ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ 35،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެކެވެ. އެމްއެންޔޫއަށް 35 ހާސް އަކަފޫޓުގެ ބިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުނސިލްގެ ޖަލްސާ ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހަކު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބުދަ ދުވަހަ ބާއްވާގޮތަށް ތާވަލް ކޮށްފައިވާކަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. ރޭ ކުރިޔަށްދިޔަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަލް

މޭޔަރު ވޯޓު ދޭގޮތަށް އޮތީ އެއްވަރުވުމުން ގޮތްނިންމާ ވޯޓް – ވޯޓު ނުދޭ ގޮތަކަށް ގަވާއިދު ފާސްކޮށްފައެއް ނުވޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެސް އެ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޮގުކުރެއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ބޯޑެއް އުފައްދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ބޯޑެއް އުފައްދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޭޔަރު އިސްމާއީލު ރަފީޤު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިއީ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އުފައްދާ ބޯޑެއް ކަމަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަމަކަށް ފިކުރީ ހޮވިއްޖެ

މިއަދު ބޭއްވި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން މުހައްމަދު ފިކުރީ ހޮވައިފިއެވެ. މުހައްމަދު ފިކުރީ އަކީ

އިންތިޚާބީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ތައާރަފުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ މޭޔަރާއި ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ތައާރަފުކޮށް ދެއްވުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މީޓިން ރޫމުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އަލަށް