ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން މިރޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ އާއްމު ޖަލްސާ، މިރޭ ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ، 14 ޖެްނުއަރީ 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 20:30ގައި ފުވައްމުލައް

މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް

މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކާމިޔާބުކުރުމާއެކު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތްތައް ޖެހިޖެހިގެން 3

ބިޒިނަސް ސެންޓަރުން ސިޓީކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓިގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ބިޒިނަސް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ ކޮޓަރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މޭޔަރާއި ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނައި

މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ފައިނަލަށް ހޯދަޑު އަދި ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމު

މިހާރު ކުޅެވުމުންދާ މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބު އާއި އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މިދެ

ސެމީ ފައިނަލުގެ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

މިހާރު ކުޅެމުންދާ މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ މިރޭގެ މެޗުތަކާއެކު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ ޓީމުތައް ކަނޑައެޅިއެއްޖެއެވެ. އެއީ ގްރޫޕް 1 އިން މާލެގަމު ޔޫތު ފައުންޑޭޝަނާއި ހޯދަޑު

ފުނާޑިއަންސް ކޮޅަށް ލަނޑު ގޯންޏެއް! 13-0 އެފްސީ ދަޑިމަގު

މިހާރު ކުޅެމުންދާ މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ރޭގެ ފަހުމެޗަކި މިޙާތަނަށް ޓީމަކުން މިމުބާރާތުގައި އެނެމް ގިނަ ގޮލު ޖެހި މެޗެވެ. މިމެޗުގައި އެފްސީ ދަޑިމަގު ޓީމުން ވަނީ އެކްސްޖޭވީސީ ފުނާޑިއަންސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ (ގދ.އަތޮޅު) ކައުންސިލުން މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލިގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ގދ.އަތޮޅު) ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި އެކު 15 މެމްބަރަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ. އަދި ފުވައްމުލައް