ފާއިތުވި 2021 ވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އާބާދީ އިތުރުވި މިންވަރު އެއިގެ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ދަށް

ފާއިތުވި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އާބާދީ އަކީ 13371 ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފާއިތުވި 6 މަސް ތެރޭގައި އާބާދީއަށް އިތުރުވެފައި ވަނީ 81 މީހުންނެވެ.

މިއަހަރު ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އާބާދީއަކީ 13320

މިއަހަރު 2021 ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އާބާދީ އަކީ 13320 ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފާއިތުވި 3 މަހުގެ ތެރެގައި އާބާދީއަށް އިތުރުވެފައި މި

ފާއިތުވި އަހަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އާބާދީ ހާމަކޮށްފި

ފާއިތުވި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ އާބާދީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުސިންލުން އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފިއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލް ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި އާއްމުކުރި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޖުމްލަ އާބާދީއަކީ 13،206 އެވެ. މިއާއެކު މިވަނީ ފައިތުވި 2019 ވަނަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އާބާދީ ކުރިއަރަނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުންގެ އާބާދީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފައި ވަނީ މިއަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ޖުމްލަ މީހުންގެ އަދަދެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޖުމްލަ