ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދުގެ ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަ ދެއެވެ. ނަމަވެސް އެމަސައްކަތުގައި އަދި ކުރިޔަށްދަނީ ބަޮޑުހިލައިގެ ތޮށިލުމަށް ބޭނުންވާ މިންތައް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަަސައްކަތް ކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑުހިލަ ގެނައުމުގެ ދަތުރުމަތީގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ގެންނަ ބޮޑު ހިލައިގެ 2 ޝިޕްމެންޓެއް ރަށަށް ގެނައުމުގެ ދަތުރުމަތީގައި ވާކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އިންޑިއާއިން ގެންނަ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް މި

ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދޭ ބާ؟

އެމް.ޓީ ހޯގާޑް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާތީ ރަށުގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑު ވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފާއިތުވި 2021 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު، 12

ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޑޯނަރު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޑޯނަރު އިންވެސްޓް އިންޓަނޭޝަނަލް (އޮރިއޯ) ކުންުފުނިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ހޭޅިފަށާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ

ފުވައްމުލަައް ސިޓީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމް.ޓީ .ހޯގާޑް އާއި ހަވާލުކޮށްފި

‏ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ .ހޯގާޑް އާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިރޭ (12 ޑިސެމްބަރު 2021) ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ކުރިން ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން ތާވަލް ކުރި ރަސްމިއްޔާތު

ގިރާސަރަހައްދުގެ ތޮށިލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާދަމާ ސޮއިކުރަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ތޮށިލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާ ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިކަން އާއްމުކޮށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު އާއްމު އެނެްމުމުގައި

ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައިގެ ހައްލު މިއަހަރު!

ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އެއްވެސް ހައްލެއް ނުލިބި އޮތް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައެކެވެ. ފަޅެއް ވިލެއްގެ ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތި ވަށައިގެން ކަނޑު އޮންނަ ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ތަފާތު