ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައިގެ ހައްލު މިއަހަރު!

ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އެއްވެސް ހައްލެއް ނުލިބި އޮތް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައެކެވެ. ފަޅެއް ވިލެއްގެ ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތި ވަށައިގެން ކަނޑު އޮންނަ ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ތަފާތު

ތޮށިލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓިގެ ގިރާ ސަރަހައްދުގައި ތޮށިލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ ފުވައްމުލަައް ސިޓީގެ އުތުރު ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ތޮށިލުމުގެ މަޝްރޫއާއި ގުޅިގެން ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާ

ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ބިޑަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ނުލިބުނު

ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ނުލިބުނު ކަމަށް މިނިސްޓާ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިމާވެށި: ސަތޭކަ ދުވަސް ހަމަވަނީ. އަދިވެސް ގިރާ ސަރަހައްދުގެ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ހިލަމެއް ނުވޭ!

ފުވައްމުލަކު އިރު-އުތުރު ފަރާތުން ރަށްގިރާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުން އަންނަތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރަށް ވުރެވެސް ގިނަދުވަސްވެފައި ވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު މަސައްކަތް ފެށޭ-ނުފެށޭ ހެން ވެސް ޚަބަރުތަކުން ހީވެއެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް