ދީނީ ދަރުސް މިރޭ -ދަރުސް ތަރުބިއްޔަރުކުރުމުގެި ޒިންމާ ދާރުވުން

މިރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދިނީ ދަރުސް ދިނުން އޮންނާނެކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. މިރޭގެ ދަރުހަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ހިންގާ ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. މިރޭގެ

ފުވައްމުލަކު ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ދީިނީ ނަސޭހަތް ދެނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދަރުސު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3 މިސްކިތެއްގައި  ކޮންމެ ހޯމަ އަދި ބުރަސްފަތި ދވަހުގެ އަސުރު

‘ބޮޑު ދަރުސް’ ގެ ނަމުގައި މާދަމާރޭ ފވމ-ސިޓީގައި ދީނީ ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

‘ބޮޑު ދަރުސް’ ގެ ނަމުގައި މާދަމާރޭ ދީނީ ދަރުހެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިދަރުސް އޮންނާނީ މާދަމާ، 18 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ޏ.އޭއީސީ ހޯލުގައެވެ.