މުފްތީ މެންކްގެ ދީނީ ދަރުހަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ބޮޑު ތަރުހީބެއް

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާޢިލް މެންކް ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދެއްވި ދީނީ ދަރުހަށް ބޮޑުތަރުހީބެއް ލިބިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ދަރުސް އޮތް ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ހޯލު ފުރި ބާރުވެގެން ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި

މުފްތީ އިސްމާޢިލް މެންކް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާޢިލް މެންކް މިއަދު ފުވައްމުލަށް ވަދައިގެންފިއެވެ. މުފްތީ މެންކް އަށް ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ސިޓީގެ މޭޔަރު އިސްމާއީލް ރަފީގު އާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު މުހައްމަދު ފިކުރީ

މިއަހަރުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ މާދަމާ ގެނެސްދެނީ ފުވައްމުލައް ސިީއިން

މިއަހަރު، 1443 ގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ގެނެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މާދަމާ 22 އޭޕްރީލް 2022 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ގެނެސްދޭ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ

ދީނީ ދަރުސް މިރޭ -ދަރުސް ތަރުބިއްޔަރުކުރުމުގެި ޒިންމާ ދާރުވުން

މިރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދިނީ ދަރުސް ދިނުން އޮންނާނެކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. މިރޭގެ ދަރުހަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ހިންގާ ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. މިރޭގެ

ފުވައްމުލަކު ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ދީިނީ ނަސޭހަތް ދެނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދަރުސު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3 މިސްކިތެއްގައި  ކޮންމެ ހޯމަ އަދި ބުރަސްފަތި ދވަހުގެ އަސުރު

‘ބޮޑު ދަރުސް’ ގެ ނަމުގައި މާދަމާރޭ ފވމ-ސިޓީގައި ދީނީ ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

‘ބޮޑު ދަރުސް’ ގެ ނަމުގައި މާދަމާރޭ ދީނީ ދަރުހެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިދަރުސް އޮންނާނީ މާދަމާ، 18 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ޏ.އޭއީސީ ހޯލުގައެވެ.