ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ފާސްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ތަރައްގީގެ މިޕްލޭނާއެކު އާބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ވެސް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ. މިއީ އަލަށް

ފުވައްމުލައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން 2022-2026 ފައިނަލް ކުރުމުގެ ފަހު މަރުހާލާތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ފުވައްމުލައް ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 2022-2026 ފައިނަލް ކުރުމަށް އާއްމުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް މަޝްވަރާކުރުން މާދަމާ، (ހޮނިހިރު ދުވަހު) ކުރުނދުމާ

ފުވައްމުލައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިޔަށްގެންދަނީ

ފުވައްމުލައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީކައުންސިލުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ސިޓީގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭނަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް މިއަދު ކުރުނދުމާ މާލަމުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕްގައި ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި މޭޔަރުގެ އިތުރުން އެލްޖީއޭގެ ޓީމަކުން

‘ފުވައްމުލައް ޕްލޭން 22022-2026’ ބައްދަލުވުންތައް ނިންމާލައިފި

‘ފުވައްމުލައް ޕްލޭން 2022-2026’ ނަމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް ރޭ ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މައްދަލުވުން ތައް ނިންމާލި އިރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022-2026 އަށް ޚިޔާލުހޯދުމުގެ 8 އަދި 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިރޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022-2026 އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވަމުން އަންނަ ސިސްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ 8 ވަނަ އަދި 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިރޭ އޮންލައިން ކުރިޔަށް ގެންދަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022-2026 އެކުލަވާލުމަށް ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިރޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022-2026 އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިރޭ އޮންލައިން ކުރިޔަށް ގެންދަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިއީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގުމުގެ ގާނޫނު 7/2010 ގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 2019-2023ގެ މަޝްރޫއުތައް: އަހަރުގެ ފަހު 2 މަސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތައްރައްގީގެ ޕްލޭން 2019-2023 އަށް އަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރަށް ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނެކެވެ.