‘ފުވައްމުލައް ޕްލޭން 22022-2026’ ބައްދަލުވުންތައް ނިންމާލައިފި

‘ފުވައްމުލައް ޕްލޭން 2022-2026’ ނަމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް ރޭ ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މައްދަލުވުން ތައް ނިންމާލި އިރު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022-2026 އަށް ޚިޔާލުހޯދުމުގެ 8 އަދި 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިރޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022-2026 އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވަމުން އަންނަ ސިސްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ 8 ވަނަ އަދި 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިރޭ އޮންލައިން ކުރިޔަށް ގެންދަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022-2026 އެކުލަވާލުމަށް ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިރޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 2022-2026 އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިރޭ އޮންލައިން ކުރިޔަށް ގެންދަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިއީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގުމުގެ ގާނޫނު 7/2010 ގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 2019-2023ގެ މަޝްރޫއުތައް: އަހަރުގެ ފަހު 2 މަސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތައްރައްގީގެ ޕްލޭން 2019-2023 އަށް އަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރަށް ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނެކެވެ.

މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީކުރާނެ ގޮތުގެ ގާނޫނެއް ހެދުން އަވަސްކުރަން ޖެހޭ – އެމްޕީ ހުސޭން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދީ ތަރައްގީގައި މަޖުލިސް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ މިދުވަސްވަރުގައި، މުޅި ރާއްޖޭ ތަރައްގީކުރާނެ ގޮތުގެ ގާނޫނެއް ހެދުން އަވަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސޭން މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ތަޅުމުގައި

އެޗްޑީސީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓް (އެޗްޑީސީ) އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު މިއަދު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވެިފައިވާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ އަދާހަމަކުރުމެއް އާއްމުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ އަދާހަމަކުރުމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އާއްމުކޮށްފިއެވެ. މިއީ ފާއިތުވި ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ނިމުނު އޮގަސްޓް މަހުގެ (2020) ނިޔަލަށް ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުމަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ހަރަކާތްތަކެވެ.