ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭނިން އާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވުމެއް މާލޭގައި ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭނިން އާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވުމެއް މާލޭގައި މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ “ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އޮފް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް މާސްޓަރ ޕްލޭން” ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން އާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވުމެއް މާލޭއި ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭނިން އާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވުމެއް މާލޭއި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ “ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އޮފް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް މާސްޓަރ ޕްލޭން” ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ