އަންނަ ހޯމަދުވަހު ޏ.އޭއީސީގެ ބެލެނިވެރިން ހުޅުވާލާ ޚާއްސަ މެދުރު ކެއުމެއް

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ (ޏ.އޭއީސީގެ) ބެލެނިވެރިން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާއިގެން ޚާއްސަ މެންދުރު ކެއުމެއް ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ. ޕީޓީއޭގެ މިކެއުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 8 ނޮވެމްބަރު 2021 ވާ

މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް!

މިއަދު، އޮކްޓޫބަރު 5 އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގިނަ ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ މިދުވަހެވެ. އޮކްޓޫބަރު 5 އެވެ. މިދުވަހަކީ ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން އަދި ބެލެނިވެރިންނަށް

ޓީޗިން ލައިސަންސް ނަގަންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދަނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުން ޓީޗަރުން ލައިސަންސް ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ތަޢުލީމުގެ ގާނޫނެއް އެކުލަވާލުމަށް ބިލް ދިރާސާކުރި ކޮމެޓީން ބިލު ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިބިލު ފާސްކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އަލަށް މުދައްރިސުކަމުގެ ވަޒީފާއަށް އާދެވޭނީ

އަންނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ސްކޫލް ކުދިންގެ ފޮތްތައް ދޫކުރަނީ

އަންނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ސްކޫލް ފޮތްތައް މި ނޮމްބަރު މަހު ދޫކުރަން މިވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން އެމްޖޭއެސް ގެ ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތައް ދޫކުރާ ދުވަސް ވަނީ ކަނޑައޅައި އިއުލާންކޮށްއެވެ.

ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ބިޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަންނަ މާރޗު މަހު ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ގެ ބިިޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ މި ބިޑް ފުވައްމުލައް

ގްރޭޑް 1 ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ފެންއަޅާ ފުޅި ހިލޭ ބަހަނީ

އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް 1 ގައި ކިޔާވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ފެންއަޅާ ފުޅި ބަހަން ހަމޖައްސައްިފިއެވެ. މިކަން ހަމަޖެއްސީ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ އާއި މިނިސްޓރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިިވްސް ގުޅިގެންނެވެ.