ޏ.އޭއީސީ: ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިމުނުއިރު ދެބައިންވެސް މުޒައްފަރު ހައުސް ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް މިއަދު ނިމުނު އިރު ޖޫނިއާ އަދީ ސީނިއާ ބައިން ވެސް ފައިނަލުގެ މުޒައްފަރު ހައުސްގެ ދެޓީމުން ޖާގަ

ޏ.އޭއީސީ: %100 މޮޅާއެކު މުޒައްފަރު ހައުސްގެ ސިނިއާ ޓީމު ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މުޒައްފަރު ހައުސްގެ ސީނިއާ ޓީމުން ވަނީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ %100 ރެކޯޑަކާއެކު ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. ކުޅުނު 2

ޏ.އޭއީސީ: އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އިއްޔެގެ ދެމެޗުން ވެސް މޮޅުވެ މުޒައްފަރު ހައުސްގެ ދެޓީމު ފައިނަލަށް

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އއްޔެ ކުޅުނު 2 މެޗުން ވެސް މޮޅުވީ މުޒައްފަރު ހައުސްގެ ދެޓީމެވެ. ސިނިއާ ގްރޫޕުން  ޖޫނިއާ ގުރޫޕުން ވެސް މުޒައްފަރު ހައުސްގެ ޓީމު ވަނީ

ޏ.އޭއީސީ: އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ދެ މެޗުން މޮޅުވީ ޝަނިވިރާޒާ އާއި އިމާދު ހައުސް

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު 2 މެޗުން މޮޅުވީ ޝަނިވިރާ ހައުސް އާއި އިމާދު ހައުސްގެ ޓީމެވެ. ސިނިއާ ގްރޫޕުން ޝަނިވިރާޒާ ޓީމު ބަލިވި އިރު ޖޫނިއާ

ޏ.އޭއީސީ: އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ގުރުޕުން ވެސް މިއަދުގެ މޮޅުވީ މުޒައްފަރު އާއި އަމީނު ހައުސް

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު 4 މެޗުންވެސް މޮޅުވީ މުޒައްފަރު ހައުސް އާއި އަމިނުހައުސްގެ ޓީމުތަކެވެ. ޖޫނިއާ ބަޔާއި ސިނިއާ ބައިގެ އެ ދެ ބައިގެ ޓީމުން

ޏ.އޭއީސީ: އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދު މެންދުރު ފަށަނީ

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު މެންދުރު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ޖޫނިއާ އަދި ސީނިއާ، ދެ ގްރޫޕަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަސްގެންދާ މިމުމުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށްގެންދަނީ 7-13 ނޮވެމްބަރަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި

ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަރ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް ދަނީ

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2020 އެސްކޫލުގެ އިންޑޯރ ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މިމުބާރާތް ބަހާލާފައިވަނީ ދެ އުމުރުފުރއަކަށެވެ. އެއީ 15 އހަރުންް މައްޗާއި 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުތަކުގެ މައްޗައްށެވެ.