ނެޓްބޯޅަ އަމްޕަޔަރިން އާއި ކޯޗިން ކޯސް 25 ބައިވެރިން ފުރިހަމކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ނެޓްބޯޅަ އަމްޕަޔަރިން އާއި ކޯޗިން ކޯސް 25 ބައިވެރިން ފުރިހަމަކޮށް އަމްޕަޔަރިން އާއި ކޯޗިން ސެތްފިކެތް ހާސިލުކޮށްފިއެވެ. މި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މި ޑިސެމްބަރ 14 އިން

ނެޓްބޯޅަ ކޯޗިން އަދި އަމްޕަރޔަރިން ކޯސްތަކެއް ފުވައްމުލައްކުގައި ބާއްވަނީ

ނެޓްބޯޅަ ބޭސިކް ކޯޗިން އަދި އަމްޕަރޔަރިން ކޯސްތަކެއް ފުވައްމުލައްކުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. މިކޯސްތައް ހިންގުމަށް ހަމޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު 14 -17 އަށެވެ. މިއީ