ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ‘ކަލަ ރަން’

ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން  ‘ފުވައްމުލައް ކަލަ ރަން’ ނަމުގައި ދުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ޔުނިކްސް ސްޕޯޓްސް އާއި ގުޅިގެން  ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މި ދުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ، 26

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އައުޓްޑޯ ޖިމްއެއް ހަދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް އެއްހަދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން ބަޔަކާއި އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ބޭރުގައި ކަސްރަތުކުރެވޭ ޖިމް ސާމާނު ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކުގެ ކޮން ސަރަހައްދަކު

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ އައު ބުރެއް ފަށަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ އައު ބުރެއް ފެއްޓުމަށް ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ މޫދު ކަސްރަތާއި އެއްގަމު ކަސްރަތުގެ ބައި ހިމެނެއެވެ. ދެޖިންސްގެ 15 އަހަރުން މަތީ

ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްސަ މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ އައު ބުރެއް ފެއްޓުމަށް ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ މޫދު ކަސްރަތުގެ ބައި ޚާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ފިރިހެނުންނަށެވެ. މިފަހަރު ފަށާ ކަސްރަތު

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ 4 ވަނަ ބުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހިންގަން ފަށާފައިވާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ 4 ވަނަ ބުރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކަސްރަތު

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ 3 ވަނަ ބުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހިންގަން ފަށާފައިވާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ 3 ވަނަ ބުރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުމުރުން

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމައަކަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ 2 ވަނަ ބުރު ފަށަނީ

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހިންގަން ފަށާފައިވާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ 2 ވަނަ ބުރު މި އޮކްޓޯބަރު މަހު 10ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަަމަށް