ކާފިއުގެ އުސޫލާއި ޚިލާފުވުމުން މިހާރު ކުރާނީ ޖޫރިމާނާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ 7 ދުވަހުގެ ސިއްހީ އިމަޖެންސީގެ އުސޫލާއި ޚިލާފުވެގެން އިއްޔެ 4 މީހަކު ޖޫރިމާނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ފުވައްމުލަކު-ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން ރޭގެ ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވި ސަބްއިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ މައުރޫ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި

ސިއްހީ އިމަޖެންސީ އުސޫލާއި ޚިލާފުވެގެން އެކަކު ޖޫރިމާނާ ކޮށް 61 މީހަކަށް ނަސޭހަތް ދީފި

ސިއްހީ އިމަޖެންސީގެ އުސޫލާއި ޚިލާފުވެގެން ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި އެކަކު ޖޫރިމައިނާކޮށް 61 މިހަކަށް ނަސޭހަތް ދީފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަައް ސިޓީ ހެލްތު އިމްޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވި ފުވައްމުލައް އީއޯސީ ގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކޮވިޑް-19 އަދާހަމަކުރުން: ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޖުމްލަ 22 އަށް

ފުވައްމުލައ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައިވާ އިރު އިއްޔެ އިތުރު މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިއްޔެގެ 6:00 ގެ ފަހުން ޕޮޒިޓިވްވި ދެ ކޭސް އާއެކު މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓިއިން

ރޭ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ ކޭސްއަކީ ކުރީގެ ރެންޑަމް ސާޕަލިން އިން ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތަކާއި ގުޅުން ނެތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ރޭ އިރުއޮއްސި 6 ގެ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ ކޭސް އަކީ މިހާރު ރަށުގައި އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ދުބާއި ކްލަސްޓާއާއި ގުޅުން ނެތް ދެ ކޭސް ކަމަށް ފުވައްމުލަކު

އައްޑޫ ސިޓީގައި ރަށަށް ނާދެވި ތާށިވެފައިވާ މީހުން މިއަދު ރަށަށް ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އައްޑޫ ސިޓީ މޮނިޓަރިން އަށް ލުމާއި ގުޅިގެން ރަށަށް ނާދެވި ތާށިވެފައިވާ ފުވައްމުލަކުގެ މީހުން 2 ލޯންޗެއްގައި މިއަދު ހަވީރު ރަށަށް ގެނައުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އަޑޫ ސިޓީގައި ތާށިވެފައިވާ 70 އަށް ވުރެ

މިއީ ފިތުނަ އުފައްދަންވީ ވަގުތެއް ނޫން، އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ މިހާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު !

ފުވައްމުލައް ސިޓީން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކެއް  ޕޮޒިޓްވެ، މި ސިޓީގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތްކަން އިގުނު ހިސާބުން،އެތަށް  ވަހަކަތަކެއް ރަށުތެރެއިން އަޑުއިވުނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލި އިރުވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަތައް ފަތުރާފައި

ދުބާއީ ކްލާސްޓާ އާއި ގުޅިގެން 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ!

ފުވައްމުލަކު ދުބާއީ ކްލަސްޓާއާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 11 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވު ވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީން ކޮވިޑް-19 އަށް ގިނައަދަދަކަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވަމުންދިއުމާއި ގުޅިގެން މީޑިއާތަކަށް، ކަމާއި ގުޅޭ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު