ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު 6

މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ ކޮވިޑް-19 ވަބާގެ ހާލަތު ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް)ގެ ގައުމުތަކުގައި އޮތް ހާލަތު ބަލައިލުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މި ރިޕޯޓުގެ 6

ފުވައްމުލައް ސީޓީއިން ޓެސްޓް ކުރި މީހާ ބައްޔަށް ނައްސިވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެިގެން  ފުވައްމުލައް ސީޓީ އިން ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓް ކުރި މީހާ އެބައްޔަށް ނައްސި (ނެގަޓިވް) ވެފައިވާކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން

ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޯވިޑް19ގެ ހާލަތު 5

މިހާރު ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ ކޯވިޑް19 ވަބާގެ ހާލަތު ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް)ގެ ގައުމުތަކުގައި އޮތް ގޮތް އަނެއްކާވެސް ބަލައިލަމެވެ. ފާއިތުވި ހަފުތާ އަކީ ރާއްޖޭގައި ނިންބަތުން އެންމެ ގިނަ މީހުން

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

މިއަދު، 17 އޭޕްރިލް 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00 އިްނ ފެށިގެން ރާއްޖެގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު އަޅުއްވައިފިއެވެ. މިއަދު އެޅުއްވި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް

ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޯވިޑް19ގެ ހާލަތު 4

މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް މިހާރު ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ ކޯވިޑް19 ވަބާގެ ހާލަތު ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް)ގެ ގައުމުތަކުގައި އޮތް ގޮތް އަނެއްކާވެސް ބަލައިލަމެވެ. ފާއިތުވި ހަފުތާ ނިމުނު އިރު އިތުރު

ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހެއްގެ 2 ވަނަ ސާމްޕަލެއް ވެސް މާލެ ފޮނުވައި ނަތީޖާ ނެގެޓިވް – ފވމ ހޮސްޕިޓަލް

ކޯވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ލެބޯޓްރީ ތަހުލީލަށް މާލެ ފޮނުވުމުގެ 2 ވަނަ އޮޕަރޭޝަނެއް ވެސް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންޑް ޓީމުން މިހާރު ނިންމާފައި ވާހަކަމަށް ހާމަކުރައްވައެވެ. ކޯވިޑް19ށް ޝައްކު ކުރެވޭ

ކޯވިޑް19ގެ މައުލޫމާތު ބަންގްލާދޭޝް މީހުނަށް ދިނުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ކޯވިޑް 19ގެ މައުލޫމާތު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގުލާދޭޝް މީހުންނަށް ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިއްޔެ ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ މި ވަބާއިން