ކޯވިޑު19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ނުދިއުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގެ އާއްމުން އެއްވެ އުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ބަންދު ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބައެއް ތަންތަން ބޭނުން ކުރަމުންދާތީ އެކަން ނުކުރުމަށްް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އަލުން ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ. އެގޮތުން

ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޯވިޑް19ގެ ހާލަތު

މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް ކަންބޮޑުވެ އެތަކެއް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންދާ ކޯވިޑް19 ގެ ހާލަތު ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް)ގެ ގައުމުތަކުގައި އޮތް ހާލަތު ދެނެގަތުމަކީ އަޅުގަނދުމެން ރާއްޖެއަށް ވެސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އައު ފްލޫ ކުލިނިކަކުން ޚިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރުވަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އައު ފްލޫ ކްލިނަކަކުން ޚިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލާއެކު އާއްމު އެކިއެކި ރޯނގާގެ ކަންކަމުގައި އާއްމުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް

ކޯވިޑް19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މެކުހަށް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19 (ކޮރޯނާ ވައިރަސް) ފެނުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން މިވަގުތަށ ްކުރުން އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ކަމަށް ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އިރުޝާދު ދެއެވެ. އެގޮތުން ބަލިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް

ފވމ – ސީ އެމްބަިއުލަންސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ޕީޕީއީ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ދީފި

ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލި ނުވަތަ ވައިރަހެއް ހުރި މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމެންޓް (PPE) ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އަމަލީ ތަމްރީނު ދިނުން ސއްޙީދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުން ދިނުން މިއަދު

ކްރޯނާ ވައިރަސްގެ މައުލޫމާތު މުއައްސަަސާތަކުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ދީފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކްރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ފިއެވެ. އެގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުސިލް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކްރޯނާ ވައިރަސް އާއި

މާސް ކޮލަމް: ކްރޯނާވައިރަސް އަށް އޮތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު

އަލަށް ފެތުރެމުން ދާ ކްރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މެޑިކަލް މާސްކް އެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ މީހުން ވެސް އެއްބަސްވެއެވެ. ކްރޯނާވައިރަހަކީ އަދި ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިނުވާ ބައްޔަކަށް ވުމުން