އެކުވެރިކަމުގެ ހޭންޑްބޯޅަ މެޗެއް މާދަމާ މާލެގަމު ކޯޓުގައި

އެކުވެރިކަމުގެ ހޭންޑްބޯޅަ މެޗެއް މާދަމާ ހަވީރު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އިންތިޒާމު ކުރާ މި މެޗުގައި ވާދަކުރަނީ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓީމާކާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޓީމެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގައި ނިންމާލީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައިވެރިންނާއެކު މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ ރޭ (14 ނޮވެންބަރ 2021) ދުވަހުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހާފިޒް އަޙުމަދު ސްކޫލްގެ ހޯލުގައި

ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލިމީހުންނަށް ހަދިޔާ ދީފި

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އެހޮސްޕިޓަަލުގައި އެޑްމިޓްކުރެވިފައިވާ ބަލި މީހުންނަށާއި އެދުވަހު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އޯ.ޕީ.ޑީ(އައުޓް ޕޭޝަންޓް ޑިޕާޓްމެންޓް) އަށް ދިޔަ ބަލިމީހުންނަށް ހަދިޔާ ދީފފިއެވެ.

ޓެލެމެޑިސިން ޑައިބެޓިސް ކްލިިނިކެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފެށުން

ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މިއަދު (14 ނޮވެމްބަރު 2021) ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޓެލެމެޑިސިން ޑައިބެޓިސް ކްލިިނިކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއަދު ފުވައްމުލަކުް ހޮސްޕިތަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިކްލިނިކް ހުޅުވައިދެއްވީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔަރު އިސްމާއީލް

މި އަހަރު ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި

މި އަހަރު ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައެވެ. ދުނިޔާގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ ކޮން އަހަރެއްގެ ވެސް ނޮވެމްބަރު 14 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއަހަރު ދުނިޔޭގެ

ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

މިއަހަރު ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ފުވައްމަލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބަލިގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ނޮވެމްބަރު 14 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި “ޕާސަނަލް ޑިވެލޮޕްމެޓް” ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އިއްޔެ ނިންމާލައިފިއެވެ. މި 3 ނޮވެމްބަރު (2021) އިން ފެށިގެން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިޕްރޮގްރާމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކިދުމަތް ދިނުމުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ