ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތް ހެދުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގަ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރެވޭ އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަމަށް ލައިފިއެވެ. އިއްޔެ ބީލަމަށް ހުޅުވާލިއިރު މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ އަންނަމަހުގެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އަޅާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރެހުންތައް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ތަކާއި، ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީ އާއި، ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ތަކާއި، ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމެންޓް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން

ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރުުމަށް ‘ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއާ’ މެޝިން ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއާ މެޝިން ބަހައްޓައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ފުވައްމުލކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ހަމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން ކޮވިޑް-19

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު ބަދަލުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު ބަދަލުކޮށް އެހެން އަންހެނުންގެ ޑޮކްޓަރެއް ފޮނުވައިދިނުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖްމެންޓްގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. މިއަދު ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާނެއްގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެނެސްތޭޓިސްޓް ފުރުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ރައްޔިތުން ފާޅުކުރަނީ

ނިމުނު ހަފުތާ ބަންދުގައި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެނެސްތޭޓިސްޓް ރަށުން ފުރުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ރައްޔިތުން ފާޅުކުރަމުން އެބައެވެ. މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ފުރައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަދިޔާ…

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިތަލުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މާލެގަމު ސްޕޯޓްސް އިން އިސްނަގައިގެން ވަގުތު އޮންލައިންއާއި ގުޅިގެން ހަދިޔާ ދީފިއެވެ. މިއީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން، ފްރޮންޓްލައިނުގެ އެންމެ

މިއީ ފިތުނަ އުފައްދަންވީ ވަގުތެއް ނޫން، އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ މިހާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު !

ފުވައްމުލައް ސިޓީން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކެއް  ޕޮޒިޓްވެ، މި ސިޓީގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތްކަން އިގުނު ހިސާބުން،އެތަށް  ވަހަކަތަކެއް ރަށުތެރެއިން އަޑުއިވުނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލި އިރުވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަތައް ފަތުރާފައި