ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެނެސްތޭޓިސްޓް ފުރުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ރައްޔިތުން ފާޅުކުރަނީ

ނިމުނު ހަފުތާ ބަންދުގައި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެނެސްތޭޓިސްޓް ރަށުން ފުރުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ރައްޔިތުން ފާޅުކުރަމުން އެބައެވެ. މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ފުރައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަދިޔާ…

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިތަލުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މާލެގަމު ސްޕޯޓްސް އިން އިސްނަގައިގެން ވަގުތު އޮންލައިންއާއި ގުޅިގެން ހަދިޔާ ދީފިއެވެ. މިއީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން، ފްރޮންޓްލައިނުގެ އެންމެ

މިއީ ފިތުނަ އުފައްދަންވީ ވަގުތެއް ނޫން، އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ މިހާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު !

ފުވައްމުލައް ސިޓީން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކެއް  ޕޮޒިޓްވެ، މި ސިޓީގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތްކަން އިގުނު ހިސާބުން،އެތަށް  ވަހަކަތަކެއް ރަށުތެރެއިން އަޑުއިވުނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލި އިރުވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަތައް ފަތުރާފައި

އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުގެ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އަލުން ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުގެ ޚިދުމަތް މިއަދު އަލުން ދޭން ފަށައިފިއެވެ. މީގެ ދެ ދުވަހެއް ކުރިން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި ގައިނަކޮލޮޖިސްޓްއަށް ދިމާވި ސިއްހީ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކުއްލިއަކަށް ފުރަން ޖެހުމުން،

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ފުވައްމުލަކުގެ ރޭޑިއޯގްރާފަރެއްގެ ޚިދުމަތް

ސފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތަށް މުޅިން އަލަށް އިއްޔެ ފުވައްމުލަކުގެ ރޭޑިއޯގްރާފަރަކު ނުކުމެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލާއި އަލަށް ގުޅުނު ފުވައްމުލަކުގެ ރޭޑިއޯގްރާފަރަކީ މާލެގަން، މުސްކުޅިގޭ އަޙްމަދު ޒައިދުއެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް، ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން ޑިޒައިންކޮށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ މިއަހަރު (2020) ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކޮވިޑް-19 ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓުން ވީ ނައްސި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިހާރު ތިބި ކޮވިދް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަ ދެމީހުންގެ ޑިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ދެ މީހުން ވެސް ބައްޔަށް ނައްސި (ނެގެޓިވް) ވެފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު