ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ނެދާލޭންޑް އެންޓާޕްރައިސް އޭޖެންސީ އާއި ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީއާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ މިމަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް

ފުވައްމުލަކުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފައިވާ މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ބީލަމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިހަފްތާގައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކުރެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ފަންޑުކޮށްފައިވަނީ ނެދާލޭންޑް އެއިޑް އެޖޭންސީ (އޯރިއޯ) އާއި