ލޯކަލް ކައުންސިލް2020 ޕީޕީއެމް ޕްރަމަރީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މެންބަރުންނަށް މި ފެބުރުއަރީ މަހު 7 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. ފުވައްމުަލއް ސިޓީގައި ވެސް މިޕްރަމަރީ ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމުގެ

ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ދެވަނަ ފަހަރާ އިތުރު ކޮށްފި

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މެންބަރުންނަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ދެވަނަ ފަހަރާ އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިހާރު އިތުރުކޯށްފަިއވަނީ މިއ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 24 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އެންެމ ފުރަތަމަ

ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު 13 ޖެނުއަރީއަށް

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މެންބަރުންނަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިޖެނުއަރީ މަހު 13 އަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިއިންތިޚާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރުމަށް ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން ވަނީ

ޕީޕީއެމް ތިންފަށް ވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނު އެދިއްޖެ

ދާދި ފަހުން މާލޭގައި ބޭއްވި ރެލީއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނު އަބްދުލް ގައްޔޫމު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ހަމައިން  ޕީޕީއެމް މިއަންނަނީ “ތިންފަށް ވާން” ކަމަށެވެ. އެ ގޯސް ރައްޔިތުން ނެހެދުމަށް ޔާމީނު

ހިސްޓޯއަށް ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ!

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޓިކެޓް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ މަޖުލިސް މެންބަރު ޝިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ) މިފަހަރު ވާދަކުރީ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގެ ޕްރައިމަރީގައި ރ. އަލީފުށީ ދާއިރާއަށެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި