ދަރިވަރަކު އެއްލި ގޮނގިއަކުން ޖެހި ޓީޗަރެއްގެ ބޯފަޅައިގެން ގޮސްފި

މިއަދު ހެނދުނު ފުވައްމުލަކު ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު އެއްލި ގޮނގިއަކުން ޖެހި ޓީޗަރެއްގެ ބޯފަޅައިގެން ގޮސްފި އެވެ. ބޯ ފަޅައިގެން ދިޔަ އަންހެން ޓީޗަރަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެވުމުންނެވެ. މި

ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިލްގެ މަގާމަށް ފަޔާޒު އަލުން ރުޖޫއަ ނުކުރި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ދަނީ

ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިލްގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ފަޔާޒު އަލުން ރުޖޫއަ ނުކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އާއި ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ކުރިޔަށް ދާކަމުގެ މައުލޫމާތު މިކަލް

ހޭޒްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޏ.އޭއީސީ އަށް ބަދަލުކޮށް

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލު (ހޭޒް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ބަދަލުކޮށް ފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހޭޒްގެ ލީޑިން ޓިޗަރަކު ވެސް މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް) އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ

ހޭޒް: އިންޓަ ހައުސް/ކްލާސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަންބަލީ ހައުސް އަށް

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ (ހޭޒް)ގެ އިންޓަ ހައުސް/ކްލާސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހައުސްތަކުގެ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަންބަލީ (ރެޑް) ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. މުބަރާތުގެ ފައިނަލުގައި ހަންބަލީ ހައުސް ވާދަކުރީ ހަނަފީ (ގްރީން) ހައުސް އާއެވެ. މިއަދު

ހޭޒް: އިންޓަ ހައުސް/ކްލާސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފައިނަލަށް ހަނަފީ އާއި ހަންބަލީ ހައުސް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ (ހޭޒް)ގެ އިންޓަ ހައުސް/ކްލާސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހައުސްތަކުގެ ބައިން ފައިނަލަށް ހަނަފީ (ގްރީން) ހައުސް އާއި ހަންބަލީ (ރެޑް) ހައުސް ހޮވިއްޖެއެވެ. ހަނަފީ ަހުއސް ފައިނަލަށ ްދިަޔއީ

ހޭޒް: އިންޓަ ހައުސް/ކްލާސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ދެމެޗުން މޮޅުވެ ހަނަފީ ހައުސް ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ (ހޭޒް)ގެ އިންޓަ ހައުސް/ކްލާސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހައުސްތަކުގެ ބައިން މިއަދު ކުޅުނު ދެމެޗުން މޮޅުވީ ޝާފީ (ބުލޫ) ހައުސް އާއި ހަނަފީ (ގްރީން) ހައުސް އެވެ. އެއާއެކު

ހޭޒް: އިންޓަ ހައުސް/ކްލާސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު މޮޅުވީ ހަންބަލީ ހައުސް އާއި ހަނަފީ ހައުސް

މިއަދު ހެނދު ފެށި ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ (ހޭޒް)ގެ އިންޓަ ހައުސް/ކްލާސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު މޮޅުވީ ހަންބަލީ ހައުސް(ރަތް) އާއި ހަނަފީ ހައުސް (ފެހި) އެވެ. ހައުސްތަކުގެ ބައިގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު