ފުވައްމުލައް ނޭޗާޕާކް ބަންދު

މިދުވަސްވަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮވިޑް ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ފުވައްމުލައް ނޭޗާޕާކް އާއްމުންނަށް ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެޕާކް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ފުވައްމުލަކު ނޭޗާޕާކް ފޭސްބުކް ކޮމިއުނީޓީ ޕޭޖްގައި އިއުލާންކުރި ނޯޓިސްގައިވާ ގޮތުން

ބަންޑާރަ ކިޅީގައި ހެދިފައިވާ ލޮޓަސް ނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ބަންޑާރަ ކިޅީގައި ހެދިފައިވާ ލޮޓަސް ނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔާމަންޓާއި މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔާމަންޓްއިން ހިންގަމުން އަންނަ ފުވައްމުލަކު ނެޗާ ޕާކު