އަލަށް ހުޅުވާ “ޖޯއި އައިލޭންޑް”ގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފުވައްމުލަކުން

އަލަށް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ރިޒޯޓެއް ކަމަށްވާ ‘ޖޯއި އައިލޭންޑް’ގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް “އޯޕަން ޑޭ” އެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބާއްވަން ތާވަލްކޮށްފިއެވެ. މި މޭ މަހު 28 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު

‘ބިޅިފޭށެ’ ރިޒޯޓެއް ހަދަން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް ބިއްދޮށުގައި އޮތް ރަށުގެ ވަކިބައި ކަމަށްވާ ‘ބިޅިފޭށެ’ ގައި ރިޒޯޓެއް ހަދަން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު މެންދުރު

ފޯސީޒަން އެޕްރެންޓިސް ފުރުސަތު

ފޯ ސީޒަން ރިޒޯޓުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްކަށް މައުލުމާތު ދިނުމާށާއި ސްކްރީންނިން އަދި އިންޓަވިއު އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު (26 ނޮވެމްބަރު 2021) ބާއްވާގޮތަށް

މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމުގެ އުސޫލަކީ ވަކިވަކި ރިޒޯތްތަކުން ކުރިންވެސް ގެންގުޅޭ އުސޫލެއް

ރާއްޖެގެ ޓްވަރިސްޓް ރިޒޯޓް މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމުގެ އުސޫލަކީ ވަކިވަކި ރިޒޯޓްތަކުން މާ ކުރީއްސުރެ ވެސް ގެންގުޅެމުން އަންނަ އުސޫލެއް ކަމަށް އެދާއިރާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ބައެއް މުވައްޒަފު

ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގެ މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކެއް ހިއްސާކުރި

ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާގައި ހުރި ވަޒީފާގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ސެޝަނަށް ހާޒިރުވެފައި ވަނީ މަދުބައެކެވެ. މަދުބަޔަކު ހާޒިރުވި ނަމަވެސް މިސެޝަނުގައި ވަރަށް މުހިންމު ގިނަ މައުުލޫމާތުތަކެއް ހިއްސާކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. މިސެޝަން ބާއްވާފައިވަނީ ހަފުތާއެއް ހާދުވަހަށް އެކި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަސް ވަން-ފުވައްމުލައް އެންޖިއޯއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކެރިިއާ ގައިޑެންސްގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ މިސެޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޏ.އަތޮޅު

ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ކުދިން މިއަދު ރިޒޯޓު ވަޒީފާއަށް އަލުން ފުރައިފި

ރިޒޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ބައެއް ކުދިން މިއަދު އަލުން ރިޒޯޓު ވަޒީފާއަށް ދާން ފުރައިފިއެވެ. މިއަދު ފުރާފައި ވަނީ ސޭންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލޭންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސްގެ 12 މުވައްޒަފުންނެވެ.