ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށް ތާރުނޭޅި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގެ ތާރު އެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށް ތާރު ނޭޅި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަމުންދާތީވެ އާންމުންނަށް ހިގާބިގާވެ އުޅުމަށާއި ވެހިކަލްތައް ދުއްވުމުގައި ތަފާތު އުދަގޫތަކެއްވަމުން އެބަދެއެވެ. ފުވައްމުލަކު އެންމެ ކާރޫބާރު ބޮޑު ފިނިވާމަގާއި އޯކިޑުމަގުމިހާރުވަނީ ކޮނެ އެއްވަރުކޮށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ތާރު އެޅުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ އޭބީސީ ފަށަލަ މިހާރުދަނީ ފިނިވާމުގައި އަޅަމުންނެވެ. ފިނިވާމަގުގެ އިތުރުން، އޯކިޑް މަގާއި އަރުއްފަންނު މަގާއި، ގެންމިސްކިތްފަންނު

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުގެ 72 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ – އެމްޓީސީސީ

ފުވައްމުލަށް އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 72.65 އިންސައްތަ ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީއިން ބުނެފިއެވެ. އެކުންފުނިން އިތުރަށް ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށެވެ. އަންނަ ޖުލައިމަހުތެރޭ

ފުވައްމުލަކު މަގުތައް ހެއްދެވުމަށް ލުތުފީ ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ހަނދާން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުތައް ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ތާރުއެޅިގެން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މިދުވަސްވަރު އާންމު ރައްޔިތުން ޝަކުވާ ކުރަމުންދަނީ މަގުތައް ހަނިވެގެނެވެ. ޒަމާނީ މަގުތަކުގައި ހުންނަ ގިނަކަންތައްތަކުން މަހުރޫމުވާން ޖެހުމެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި

ފުވައްމުލަކު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 70 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ – އެމްޓީސީސީ

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 70 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީ އިން ބުނެފިއެވެ. މިމަހު 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފެންހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް

ފުވައްމުލަކު މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނިމިއްޖެ

އެމްޓީސީސީ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 އިންސައްތަ ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސެޓްލެމެންޓް ޓޭންކު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 71 ޕަސެންޓާއި އިލެކްޓްރިކަލް ޖަންކްޝަން ފޮށި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ނާއިބު ރައީސް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް އިއްޔެ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މި މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ އެމަނިކުފާނު މިހާރު ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިއްޔެއެވެ. މި