ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތްކުރާ ގުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ވަޒީރު ބައްލަވައިލައްވައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ މިސްކިތްތަކާއި ކީރިތި ޤުރްއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި މިދަތުރުފުޅުގައި

ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު އަޅަން އަނެއްކާވެސް ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރައިސާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑާއެކު މިނިސްޓްރީ އިން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ރައިސާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ އެޗް.އާރް މެނޭޖަރ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހިފުޒު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކީރިތި ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ މީހުން އިމްތިހާނު ކުރުމަށް ހިފުޒު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. މިކޮމެޓީ އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް އެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ހާފިޒުން ފުވައްމުލައް

ކީރިތި ގުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގޮފީގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފި

ގުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގޮފީގެ ދަސްވެނިވުން ރޭ ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލް ހޯލުގައި ބައްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައީބު އޮނަރަބްލް ފައިސަލް ނަސީމުއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީއަކީ ރާއްޖޭގެ

ޖާމާއަތްތެރިކަމުގެ ކޯސް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން ބާއްވައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގޮފި އާއި ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ގދ.ފިޔޯރީ ގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ގދ. ފިޔޯރީގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި

ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމަށް ބިން ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމަށްޓަކައި ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ބިން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓާ މާރިޝް ކޮމްޕެނީ އާއި ބިން ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިމަހު 6 ވަނަ

ގިރާއަތު ކޯސް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށަނީ

މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުތެރޭ ގިރާއަތު ކޯހެއް ފުވައްމުލަކު ގުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގައި ހިންގުމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިއީ 8 ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ ގިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ގެ ކޯހެކެވެ. މިކޯހުގެ ބައުވެރިވުމައެއް އެދޭ