ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެލީ… 16 (ފަހުބައި)

ސޯޅަވަނަ ބައި – ފަހު ބައި އިޝާރާގެ ހިތް ހާރިސްއަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކިލަނބު ވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަގުތު ޖެހެންދެން މަޑުން ހުންނަން ނިންމިއެވެ. ހާރިސްގެ ކައިވެނި ވުމުން އިޝާރާއަށް އިޝާރާގެ ލޯބި ހާސިލް

ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެލީ… 14

ސާދަވަނަ ބައި ޙަމްދާން އިޝާރާމެން ނިދާ ކޮޓަރިއަށް ވަންގޮތަށް ނުނިކުތުމުން އިޝާރާ ނެގީ ފޯނެވެ. ތޫބާއާއި ހަމްދާންއާ ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަކަށްފަހު ހިތްހަމަ ޖެހިލައިގެން ޙަމްދާން ނިކުތީ ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. އޭރު ސިޓިންރޫމުގެ ސޯފާގައި

ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެލީ … 13

ތޭރަ ވަނަ ބައި ފޯނު ނިމިގެން ބައްޕަ އައިސް ތޫބާއަށް ބަލައިލިއެވެ. “ހިނގާ ވަންނަން!” ބައްޕަ ހުރީ ކުރީގައެވެ. ތޫބާގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރު ކުރުމެއް ނެތި ތޫބާގެ ބައްޕަ ހިނގައިގަތީ އެތެރެއަށް ވަނުމަށެވެ. ބައްޕައަށް

ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެލީ … 12

ބާރަވަނަ ބައި ކޮލެޖުގެ ގަޑިތައް ފެށެން އިރުކޮޅެއް އޮތުމުން ޙަމްދާން ބޭނުންވީ ތޫބާގެ މެސެޖަށް ޖަވާބު ލިޔުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ލިޔާނެ އެއްޗަކާ ބެހޭގޮތުން ވިސްނަން އިރުކޮޅެއް ނެގުމަށްފަހު ލިޔެލިއެވެ. “އަހަރެމެންނަށް މީޓް ކުރެވިދާނެތަ!” އާދޭ

ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެލީ… 9

ނުވަ ވަނަ ބައި ޝީލާގެ ހަނދާންތައް އައިސް ޙަމްދާން ވަށައިލި ހިނދު ޚިޔާލުގެ ސްކްރީނުން ފެނުނީ އެދެމީހުންގެ އެންމެ އުފާވެރި ދުވަސްކޮޅެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ސްކްރީނުގެ ވާފަށް ދެމެމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން މަޑުކޮށްލީ

ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެލީ… 8

އަށްވަނަ ބައި ދޮރު ހުޅުވައިލަމުން އެތެރެއަށް ވަން ޙަމްދާން ނޭވާ ލީވެސް އިރުކޮޅަކު ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރުމަށްފަހު އެވެ. ދޮރުން އެތެރެއަށް ވަދެވުމާއެކު ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށްލިއެވެ. އަދި ދޮރުފަތުގައި ބުރަކަށި ޖައްސާލައިގެން އިރުކޮޅަކު

ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެލީ… 7

ހަތްވަނަ ބައި ޝީލާގެ އުޅުން ކިތަންމެ ކަމު ނުދިއަޔަސް ޙަމްދާންގެ މަންމަ ދުވަހަކުވެސް އެކަމާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޙަމްދާން ގާތަކު ނުބުނެއެވެ. ޚުދު ޙަމްދާން ހުންނަނީ އެކަމާ ލަދުންކަން ޙަމްދާން މަންމައަށް އެނގޭތީއެވެ. މާލެ