ޔޫރޯ 2020: އިތުރުވަގުތުގެ ޕެނަލްޓީއިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް އިނގިރޭސިން ފައިނަލަށް

ރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ 2020 މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ކުޅެވުނު އިތުރު ވަގުތުގައި ލިބުނު ޕެންލަޓިއެއް ކާމިޔާބުކޮށް ޑެންމާކްގެ މައްޗަށްކުރި ހޯދައި އިނގިރޭސިން ފައިނަލަށް

ޔޫރޯ 2020: ރޭ ކުޅެވުނު ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ މެޗުން މޮޅުވެ ސްޕޭނާއި އިޓާލީ ސެމީ ފައިނަލަށް

ރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ 2020 މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ މެޗުން މޮޅުވެ ސްޕޭނާއި އިޓާލީ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އިޓާލީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ދަތުރުކޮށް ފިއެވެ. ޔޫރަޕްގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަބާރެއް ކަމުގައިވާ ބެލްޖިއަމް

ޔޫރޯ 2020: ރޭ ކުޅެވުނު ދެވަނަ ބުރުގެ ފަހު ދެމެޗުން މޮޅުވެ އިގިރޭސިންނާއި ޔުކްރޭން ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ 2020 މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެ މެޗުން މޮޅުވެ އިންގިރޭސިވިލާތާއި ޔުކްރޭން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޔޫރަޕްގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަބާރެއް ކަމުގައިވާ ޖަރުމަން މި މުބާރާތާއި ވަކިވެގެން

ޔޫރޯ 2020: ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ކަޓައި ސްވިޒާލޭންޑް އާއި ސްޕޭން ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ 2020 މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ މެޗުތަކުން ފްރާންސް ކަޓައި ސްވިޒާލޭންޑް އާއި ސްޕޭން ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް މިމުބާރާތުން ވަކިވެގެން

ޔޫރޯ 2020: ބެލްޖިއަމް އާއި ޗެކްރިޕަބްލިކް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރޯ (ޔޫރޯ2016) ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ވަރުގަދަ ބެލްޖިއަމް ޔޫރޯ 2020 މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރކޮށްފިއެވެ. ރޭ ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެން ޗެކް ރިޕަބްލިކުން ވެސް ވަނީ މުބާރާތުގެ