ހޭޒްގެ ޕްރިންސިޕަލަށް އެއާޕޯޓުން ބެލެނިވެރިންގެ ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލު (ހޭޒް)ގެ ޕްރިންސިޕަލް އިމްތިހާޒު އަހުމަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް އިއްޔެ ހަވީރު އައުމުން ބެލެނިވެރިން އޭނާއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. ޕްރިންސިލްގެ މިދަތުރަކީ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ޕްރިންސިޕަލަށް މަރުހަބާ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއެކު އިސް މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އާއިޝަތު އަލީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލާއި ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ދެ

ތިން އެމްޕީއިން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 3 މެމްބަރުން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ އެމްޕީ ހުސެއިންގެ އިސްނެންގެވުމާއި އެކު

ހޭޒްގެ ޕްރިންސިޕަލް ކުރިޔަށް އޮތް ހަފުތާގައި އަންނާނެ

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލަށް އަލަށް ހަމަޖެއްސި ޕްރިންސިޕަލް ކުރިޔަށް އޮތް ހަފުތާތެރޭގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް އަންނާނެ ކަމަށް އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ. ޕްރިންސިޕަލަކު ނެތި ދުވަސްތަކެއް ވުމަށްފަހު އެސްކޫލަށް އެޑިއުކޭޝަން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތައް މާދަމާ އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތައް މާދަމާ، 1 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހު އަލުން ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކުން ވެސް ވަނީ ވަރަށް

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ފުޑްފެއާ އަންނަ ހޮނިހިރުގައި ބާއްވަނީ

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލު (ހޭޒް)ގެ ފުޑްފެއާ އަންނަ ހޮނިހިރު (29 ފެބްރުއަރީ 2020) ގައި މާނޭރެ އަތިރީގައި ބާއްވަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. މިފަހަރުގެ ފުޑް ފެއާ ބާއްވަނީ ސްކޫލުން ބޭރުގައި މެންދުރު ކެއުމުގެ ވަގުތާއި ދިމާވާގޮތަށެވެ.

އަންނަ އާދީއްތާގައި ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށެނީ

އަންނަ އާދީއްތަ ވާ 12 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނެއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ވެސް ކިޔެވުން އަންނަ އާދީއްތާގައި ފަށާނެއެވެ. އެގޮތުްނ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި