ޕްރިމިއަރ ލީގު 2018/19 ޗެމްޕއިންކަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް

ފުޓުބޯޅައިގައި އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އޮންނަ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރާ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިރޭ ކުޅެވުނު ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކުގައި ބްރައިޓަން އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ 4-1 ލަންޑުން މޮޅުވެ،

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުސިލަރ އަކަށް މުސްލިމާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރ ކަމަށް ދޫނޑިމަގު ހީރާގެ މުސްލިމާ އިބްރާހިމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ތަމްރީނު ވެފައިވާ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރުން ގާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން

ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ބިޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަންނަ މާރޗު މަހު ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ގެ ބިިޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ މި ބިޑް ފުވައްމުލައް