މިސްކިތްތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

މިސްކިތްތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 17 މާރިޗު 2023، ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 8:00 އިން 9:00 އަށް ފުވައްމުލަކުގެ މިސްކިތްތަކުގެ

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ އޭސީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް ފިނިކުރުމަށް ބޭނުންވާ އޭސީތައް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާ ނުވަތަ ސީއެސްއާރުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއި އޭސީތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު

މަސްޖިދުލްހުދާ އަލުން އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މިސްކިތްމަގު އަވަށުގެ ލިލީ މިސްކިތް (މަސްޖިދުލް ހުދާ) އަލުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ “އަ މޭން ކޮންސްޓްރަކްޝަން”

ރިޔާސީ ވައުދުގައި ހިމެނޭ ބަނދަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ހަވާލުކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުގައި ހިމެނޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މާލޭގަިއ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި

ލިލީ މިސްކިތް އަލުން އިމާރާތްކުރުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ބަންދުކުރަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ލިލީ މިސްކިތް (މަސްޖިދުލް ހުދާ) އަލުން އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެމިސްކިތް ބަންދުކުރުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު (5 އޮގަސްޓް 2021) މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އެމިސްކިތް

މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިދް-19ގެ ބަނަދަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމަށްފަހު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރާނީ ގައިދުރުކޮށް ކަމަށް މިރޭ ބޭއްވި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އީއޯސީ

ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އަލުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފެށޭނެ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަލުން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ފެށޭނެކަމަށް މިރޭ ބޭއްވި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އަލުން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު