މިފަހަރު ވެސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް އިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2022” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް އިން ހޯދައިފިއެވެ. އެޓީމުން ޖެހިޖެހިގެން 4 ފަހަރު މިމުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ މިރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައި 6-7 އިން

ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މިރޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުގަިއ ވާދަކުރަނީ މިފަހަކަށް އައި ފުވައްމުލަކުގެ ފުޓްބޯޅާގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ޓީމުކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެމުން

ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022: ފައިނަލަށް ދޫނޑިގަލޯނާ އާއި ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެވުނު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022 ގެ ސެމީފައިނަލް 2 މެޗު ކާމިިޔާބުކޮށްގެން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާއާއި ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސްގެ ޓީމު ހިނގައްޖެއެވެ. ރޭގެ ގަދަ ވާރޭތެރޭ

ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022: ސެމީފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ދަޑިމަގު ބީ ޓީމަށް

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022 ގައި ރޭ ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހުމެޗުތަކާއެކު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ދަޑިމަގު ސރކ ޖޫނިއާސް އަށް

ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022: ސެމީފައިނަލަށް ދޫނޑިގަލޯނާ، މާލެގަން ސ އަދި ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022 ގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ އާއިއެކު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް 3 ޓީމު ހޮވިއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް 1

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ބަލިކޮށް ގދ.ވާދޫ ޒޯން 4 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ޓެކާސް މައިލޯ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ޒޯން 4 ގެ ފައިނަލްގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފުޓްސަލް ޓީމު ބަލިކޮށް ގދ. ވާދޫގެ ފުޓްސަލް ޓީމް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުޅެވުނު ފޯރިގަދަ

ހުޅުމާލެ ބަލިކޮށް މާލެގަން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދާ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ގެ ކްއާޓާ ފައިނަލުގައި ހުޅުމާލޭގެ ޓީމާއި ވާދަކޮށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މާލެގަން ފުޓްސަލް ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މާލެގަން ޓީމު ސެމީ