23 މެއި 2018 (ބުދަ)


ފުވައްމުލަކުގެ އަލައޮޅު ދަނޑުތައް ނުރައްކަލެއްގައި

ޒަމާނުއްސުރެ ފުވައްމުލަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ހައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ އޮޅުއަލައަށް ނުވަތަ އަލަ އޮޅުތަކަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްޖެހި އަލަ ގަސްތައް މަރުވަމުން އަންނަތާ ދުވަސް ގަނޑެއް ވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކުން ކުރިން 10 ރުފިޔާއަށް ލިބެން ހުންނަ އަލަ ކިލޯއެއް މިހާރު 40 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ވެސް މައްޗަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

World First Aid Day