28 ފެބުރުއަރީ 2017 (އަންގާރަ)


މާދަރީ ބަސް ކުރި އަރުވަން/ނާރުވަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

ބައިނަލް އަގުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަދަރީބަހުގެ ދުވަހަކީ މާދަމާ (21 ފެބްރުއަރީ) އެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުން ވެސް މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ފަހަކަށްއައިސް ކޮންމެ އަހަރަކު ހެން ސްކޫލްތަކުގައި މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް އަންނަނީ ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ. މާދަރީ ބަހަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟

ރަށި ބަހަ


Image not found

ނާރެސް ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފި


World First Aid Day

ދުނިޔޭގެ ބުރުގާ ދުވަސް


I am for Humanity