28 މާރޗް 2017 (އަންގާރަ)


މަޖުލީހުގެ ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާހެއް ނުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅައިގެން މިއަދު މަޖުލީހުގައި ނެގި ވޯޓުން 45 ވޯޓާއެކު މަސީހުއަށް އިތުބާރު އޮތްކަމަށް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

World First Aid Day