17 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)


ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ދަތުރެއްގައި ބިޒިނަސް ސެންޓަރު ހިތަދޫއިން ފުވައްމުލަކަށް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހިތަދޫ ބިޒިނަސް ސެންޓަރުން ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރަމުން އެބަގެންދަވައެވެ. އެސެންޓަރުން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މި ދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ފުވައްމުލަކުގައި ތިބި އަލަށް ވިޔަފާރި ފަށަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމާއި އެސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުވައްމުލަކުގެ ބައިވެރިންނަށް ތަޢާރަފުކޮށް އެރުވުމެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity