15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ވެސް ހިލާފުވެވަޑައިގެންފައި - މަލީހު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީނު އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާއި ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޔޫތު މިނިސްޓާރ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity