26 އެޕްރީލް 2018 (ބުރާސްފަތި)


ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ދަނޑަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފީ

ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ދަނޑަށް ރޭގައި ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފިއެވެ. މިކަލް ނޫހާއި ވާހަކަދައްކަމުން ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ، ކުރީގެ ދިގުވާޑު ކައުންސިލް މެންބަރު ހަސަން މުތީޢު ވިދާޅު ގޮތުގައި އެއީ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ދީފައިވާ ގެއްލުން ތަކެކެވެ. ކްރިކެޓް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަނޑުގައި ކޮންރިޓް ބުޑަކާއެކު ޖަހާފައިވާ ދަނގަނޑު ހޮޅި ދަނޑިތަކާއި އެހޮޅި ދަނޑިތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ނެޓަށް ވަނީ ގެއްލު ދީފައެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity