29 ޖޫން 2017 (ބުރާސްފަތި)


ޕްލާސްޓީކް ބިހުގެ ވާހަކައަކީ އަސްލެއް ނޫންކަމަށް ބެލެވޭ

ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުގައި ދައުރުވަމުން ދާ ޕްލާސްޓިކު ބިހުގެ ވަހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެގެ ކާނާގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އިދާރާ "ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން" ހާމަކުރި ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ ނޯޓިސް އެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity