24 މާރޗް 2018 (ހޮނިހިރު)


ފުވައްމުލަކު ބޮޑުބަޔަކުން މާދަމާ ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ފުވައްމުލަކު އިންޖީނުގޭގެ ޓްރާންސް ފޯމަރެއްގެ ސަރކިޓް ބްރޭކަރަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މާދަމާ ފުވައްމުލަކުގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެޑެންކަމަށް ފެނަކަ -ފުވައމްުލައް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މާދަމާ 20 މާރިޗު 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ހެންދުނު 9:00 އިން 10:30 އަށް ފުވައމްުލަކުގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންތް ކަނޑާލަނީ ދިމާވެފައިވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަ ހައްލު ކުރުމައްޓަކައެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity